เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
79
< จั
กรพั
นธุ์
เชิ
ดหุ่
นพระสุ
พรรณกั
ลยาด้
วยตั
วเอง
ในระหว่
างการซ้
อม
ตะเลงพ่าย
(ภาพ : บุ
ญกิ
จ สุ
ทธิ
ญาณานนท์
)
< มื
อของหุ่
นชุ
ตะเลงพ่าย
 พั
ฒนาขึ้
นในแนวทางเดี
ยวกั
บหุ่
นหลวง
จนสามารถกระดกข้
อมื
อได้
อย่
างสมจริ
ง 
(ภาพ : บุ
ญกิ
จ สุ
ทธิ
ญาณานนท์
)
ประวั
ติ
ศาสตร์
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมร่
วมสมั
ยของชาติ
  โครงการนี
เริ
ต้
นขึ
นไม่
นานหลั
งจากหุ
นชุ
สามก๊
 คื
อตั
งแต่
ปี
 พ.ศ. ๒๕๓๓
หากแต่
ต้
องใช้
เวลาก่
อรู
ปขึ้
นร่
างถึ
ง ๒๐ ปี
แม้
จะมี
เค้
าโครงเรื
องจาก
ลิ
ลิ
ตตะเลงพ่
าย
 วรรณคดี
ชิ้
นส�
าคั
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์
ตอนต้
น พระนิ
พนธ์
ในกรมสมเด็
จพระปรมานุ
ชิ
ต-
ชิ
โนรส แต่
เพื
อให้
เหมาะสมกั
บการแสดงหุ
นกระบอก บทร้
องและ
เจรจาจึ
งต้
องประพั
นธ์
ขึ
นใหม่
ทั
งหมด  จากต้
นฉบั
บเดิ
มที
เป็
นลิ
ลิ
ต 
คื
อโคลงสลั
บกั
บร่
าย
ตะเลงพ่
าย
 มี
บทร้
องที
เขี
ยนใหม่
ให้
เป็
นบทกลอน 
ทั
งยั
งต้
องค้
นคว้
าสร้
างเรื
องราวเพิ
มเติ
มโดยอาศั
ยหลั
กฐานเอกสาร
ต่
าง ๆ อี
กสารพั
ด ทั
งพระราชพงศาวดาร และหนั
งสื
ไทยรบพม่
พระนิ
พนธ์
ในสมเด็
จฯ กรมพระยาด�
ารงราชานุ
ภาพ  
ในการนี
มี
 วั
ลลภิ
ศร์
 สดประเสริ
ฐ ศิ
ษย์
ผู
ร่
วมงานคนส�
าคั
ญ เป็
ผู
รั
บภาระประพั
นธ์
บทเหมื
อนเมื
อครั
สามก๊
 โดยมี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาดนตรี
และนาฏศิ
ลป์
ไทยสามท่
าน คื
อ คุ
ณครู
บุ
ญยงค์
 เกตุ
คง 
คุ
ณครู
บุ
ญยั
ง เกตุ
คง และคุ
ณครู
จ�
าเนี
ยร ศรี
ไทยพั
นธุ
 บรรจุ
เพลง
และให้
ทางร้
อง เช่
นเดี
ยวกั
บหุ
นทุ
กเรื
องของ จั
กรพั
นธุ
 โปษยกฤต
และคณะ
ตะเลงพ่าย
 พรรณนาถึ
งพระราชกรณี
ยกิ
จกอบกู้
บ้
านเมื
องของ
สมเด็
จพระนเรศวรมหาราช และสรรเสริ
ญบรรพบุ
รุ
ษที
ได้
อุ
ทิ
ศชี
วิ
เลื
อดเนื
อรั
กษาบ้
านเมื
องไว้
  เมื
อเป็
นเรื
องศึ
กสงครามเช่
นนี
ท�
าให้
ต้
อง
มี
ตั
วละครถึ
งกว่
า ๒๐๐ ตั
ว ทั้
งสมเด็
จพระนเรศวรฯ พระเอกาทศรถ 
พระสุ
พรรณกั
ลยา พระมหาอุ
ปราชา แม่
ทั
พนายกอง และไพร่
พล
ฝ่
ายพม่
าและไทย ตลอดจนสารพั
ดสั
ตว์
 ตั
งแต่
ช้
างศึ
ก ม้
าศึ
ก ไป
จนถึ
งไก่
ชนและจระเข้
ส่
วนงานประยุ
กต์
ศิ
ลป์
 หรื
อมั
ณฑนศิ
ลป์
 คื
อการออกแบบ
ตกแต่
ง  ผลงานชิ้
นที่
มี
ขนาดใหญ่
ที่
สุ
ดของจั
กรพั
นธุ์
คื
อม่
าน ณ เวที
หอประชุ
มใหญ่
 ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย เมื
อปลายทศวรรษ 
๒๕๒๐ เขาออกแบบม่
านเป็
นภาพชุ
ดโหมโรงเย็
น มี
พระพุ
ทธเจ้
าเป็
ประธาน แวดล้
อมด้
วยเหล่
าเทพยดาที
เป็
นครู
บาอาจารย์
ฝ่
ายขั
บร้
อง
ฟ้
อนร�
า ม่
านผื
นนี
หลั
งจากที
ออกแบบแล้
วต้
องส่
งไปทอเป็
นผื
นที
ประเทศญี
ปุ
น ก่
อนจะน�
ากลั
บมาติ
ดตั
งและยั
งคงใช้
งานมาจนทุ
กวั
นี
  ล่
าสุ
ดเมื
อ พ.ศ. ๒๕๔๙ จั
กรพั
นธุ
ยั
งได้
ออกแบบม่
านหน้
าชุ
ไหว้
ครู
ของโรงละครแห่
งชาติ
 กรุ
งเทพฯ อี
กผื
นหนึ่
งด้
วย
อี
กด้
านหนึ
งจั
กรพั
นธุ
เป็
นคนรั
กหนั
งสื
อ อ่
านหนั
งสื
อมากมาย
มาตั
งแต่
ยั
งเด็
ก ยามรั
บบทเป็
นผู
เขี
ยน ตั
วอั
กษรของเขาถื
อเป็
นภาษา
ไทยชั
นดี
 มี
วิ
ธี
การเล่
าเรื
องที
น่
าติ
ดตาม รวมทั
งยามที
เขาต้
องการก็
สามารถสร้
างความขบขั
นได้
อย่
างน่
าทึ
ง  งานเขี
ยนยุ
คแรกของเขา
คื
อคอลั
มน์
ในนิ
ตยสาร
ลลนา
 ใช้
นามปากกา “ศศิ
วิ
มล” ตั
งแต่
 พ.ศ. 
๒๕๑๖ บ้
างเป็
นการเขี
ยนตอบปั
ญหาชี
วิ
ตอย่
างแสบ ๆ คั
น ๆ บ้
าง
เป็
นเรื
องท่
องเที
ยว และยั
งมี
เรื
องเบ็
ดเตล็
ดอี
กสารพั
ด  ภายหลั
งได้
รั
การตี
พิ
มพ์
รวมเล่
มเป็
นหนั
งสื
อพ็
อกเก็
ตบุ
ก และได้
รั
บรางวั
ลจากงาน
สั
ปดาห์
หนั
งสื
อแห่
งชาติ
ด้
วย  คอลั
มน์
ที
ใช้
นามปากกา “ศศิ
วิ
มล”
ยั
งปรากฏอยู
บนหน้
ากระดาษของนิ
ตยสาร
พลอยแกมเพชร
 มาจน
ถึ
งปั
จจุ
บั
ในระยะราว ๑๐ ปี
มานี
 งานชิ
นส�
าคั
ญที
จั
กรพั
นธุ
ทุ
มเทเวลา 
แรงกาย และแรงใจให้
จนกลายเป็
นส่
วนส�
าคั
ญในชี
วิ
ตประจ�
าวั
คื
อการหวนคื
นสู
เวที
หุ
นอี
กครั
ง กั
ตะเลงพ่
าย
 หุ
นชุ
ดส�
าคั
ญใน
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...124