4
วั
ฒนธ รม
พระเต้
าทั
กษิ
โณทกทองค�
มี
กลี
บดอกไม้
ประดั
บสองข้
าง
ยอดฝาปิ
ดท�
าเป็
นรู
ปพรหมพั
กตร์
จากกรุ
พระปรางค์
วั
ดราชบู
รณะ
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...124