91
กรกฎาคม-กั
นยายน ๒๕๕๖
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ
อาภรณ์
แห่
งวั
ฒนธรรม
“พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ผ้
าในสมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ” ได้
รั
บเลื
อกให้
เป็
๑ ใน ๑๐ พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ที่
นั
กท่
องเที่
ยวชื่
นชอบมากที่
สุ
ดในประเทศไทย และก่
อนที่
จะเข้
าไป
ในตั
วพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เพื่
อดู
ผ้
าไทยอั
นสวยงามนั้
น สิ่
งหนึ่
งที่
สะดุ
ดตาเมื่
อแรกไปเยื
อนนั
นก็
คื
ตั
วอาคารพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ซึ่
งเป็
นอาคารสถาปั
ตยกรรมแบบตะวั
นตก มี
๒ ชั้
น ได้
รั
บการบู
รณะ
ปรั
บปรุ
งจาก “หอรั
ษฎากรพิ
พั
ฒน์
” ในสมั
ยรั
ชกาลที
๕ อดี
ตเคยใช้
เป็
นที่
ทำ
�การกรมพระคลั
มหาสมบั
ติ
คอยจั
ดเก็
บระเบี
ยบภาษี
อากร โดยตั้
งอยู่
ภายในพระบรมมหาราชวั
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...124