101
กรกฎาคม-กั
นยายน ๒๕๕๖
เอกสารอ้
างอิ
ปริ
วรรต ธรรมาปรี
ชากร และนิ
สิ
ต มโนตั
งวรพั
นธ์
. “เรี
ยนรู
วั
ฒนธรรมเปอรานากั
(บ้
าบ๋
า ย่
าหยา) จากเครื
องถ้
วยนนยา” Executive Journal.
สุ
ดารา สุ
จฉายา. บรรณาธิ
การ. ภู
เก็
ต. กรุ
งเทพฯ : สำ
�นั
กพิ
มพ์
สารคดี
, ๒๕๔๓.
Datin Seri Endon Mahmood. The Nyonya Kebaya : A Century of Straits
Chinese Costume. Singapore : Periplus, 2005.
ชาวเปอรานากั
นในประเทศไทย
การตั้
งถิ่
นฐานของชาวจี
นในภาคใต้
ของไทย
มี
มานานแล้
ว ภู
เก็
ตเป็
นเมื
องหนึ
งที
มี
ชาวจี
นโพ้
นทะเลเสี
ยงโชค
เข้
ามาทำ
�เหมื
องแร่
รวมทั้
งหั
วเมื
องภาคใต้
ฝั่
งตะวั
นตก
ซึ่
งส่
วนใหญ่
เป็
นจี
นฮกเกี้
ยนที่
มาจากมณฑลฝู
เจี
ยนโดยตรง
และบางส่
วนมาจากปี
นั
ง สิ
งคโปร์
และจากการเปิ
ดการค้
าเสรี
ในสมั
ยรั
ชกาลที
๔ ก็
ยิ่
งจู
งใจให้
นายเหมื
องชาวตะวั
นตกและ
ชาวจี
นจากปี
นั
งเข้
ามาลงทุ
นทำ
�กิ
จการเหมื
องแร่
ดี
บุ
กในภู
เก็
มากขึ้
น กุ
ลี
ชาวจี
นจากอาณานิ
คมอั
งกฤษในมลายู
จึ
งหลั
งไหล
เข้
าสู่
ภู
เก็
ต จำ
�นวนคนจี
นในภู
เก็
ตจึ
งเพิ่
มขึ้
นอย่
างรวดเร็
จนมี
มากกว่
าชาวพื้
นเมื
อง
ชาวเปอรานากั
นในภู
เก็
ต ซึ่
งมี
บรรพบุ
รุ
ษอพยพ
มาจากปี
นั
งและมะละกา มี
วั
ฒนธรรมใกล้
เคี
ยงกั
บชาว
เปอรานากั
นในประเทศมาเลเซี
ย อิ
นโดนี
เซี
ย และสิ
งคโปร์
ใช้
ภาษาไทยถิ่
นใต้
ที่
ปนคำ
�ศั
พท์
จากภาษามาเลย์
จี
น และ
อั
งกฤษ แต่
ชาวภู
เก็
ตจะเรี
ยกชาวเปอรานากั
นทั้
งหญิ
งและ
ชายรวมกั
นว่
า “บ้
าบ๋
า” ส่
วน “ย่
าหยา” เป็
นเพี
ยงชื่
อเรี
ยก
เกบายาซึ่
งเป็
นชุ
ดของสตรี
เท่
านั้
น สตรี
ชาวจี
นในภู
เก็
สมั
ยก่
อนสงครามโลกครั้
งที่
สอง ยั
งคงแต่
งกายแบบจี
ย่
าหยา อั
นเป็
นภาพสะท้
อนถึ
งการผสมผสานวั
ฒนธรรม
ระหว่
างขนบประเพณี
จี
นของพ่
อและมาเลย์
ของแม่
อย่
างเด่
นชั
งานเลี้
ยงชาวเปอรานากั
นในจั
งหวั
ดภู
เก็
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...124