อาจารย์
ได้
ศึ
กษาร่
วมกั
บนั
กวิ
ชาการ โดยลงพื้
นที่
เพื่
อศึ
กษาเรื่
องลวดลายต่
างๆ และเพื่
อรั
บทราบถึ
งที่
มาที่
ไป
ตั
งแต่
ชื
อไปจนถึ
งเอกลั
กษณ์
ของลวดลายนั
นๆ จากผู
เฒ่
าผู
แก่
ที่
หลงเหลื
ออยู่
ซึ่
งใช้
เวลากว่
า ๒ ปี
ทำ
�ให้
เห็
นเอกลั
กษณ์
ของ
ผ้
าไหมสั
นกำ
�แพง ซึ่
งก็
คื
อ น้
�หนั
กเบา เส้
นไหมเล็
ก และ
ต้
องใช้
ฝี
มื
อที่
ประณี
ตในการทอ
โดยลวดลายนั้
นก็
จะพิ
จารณาจากเส้
นไหม
ในภู
มิ
ปั
ญญาที
เชื
อมโยงกั
บวิ
ถี
ชี
วิ
ตท้
องถิ
น เช่
น ลายตาปลาหลิ
เป็
นต้
น นอกจากนั้
นก็
จะมี
ลายเชิ
ง ซึ่
งลายเชิ
งก็
จะมี
๓ ชั้
ตรงเชิ
งข้
างล่
าง เพื่
อให้
รู้
ว่
าตรงนี้
คื
อด้
านล่
าง เพราะฉะนั้
จะไม่
สามารถใส่
ผิ
ดด้
านได้
ไม่
เฉพาะการพั
ฒนาทางด้
านลวดลาย
เท่
านั้
น ในการถั
กทอผ้
าไหมสั
นกำ
�แพงก็
ยั
งมี
การประยุ
กต์
ใส่
เส้
นเงิ
นเส้
นทองเพื่
อความสวยงามยิ่
งขึ้
นอี
กด้
วย
เอกลั
กษณ์
ของผ้
าไหม สั
นกำ
�แพง
รู
ปแบบการพั
ฒนาลวดลายผ้
าไหมสั
นกำ
�แพง
ส่
วนใหญ่
ก็
จะมาจากดอกไม้
เช่
น ดอกพิ
กุ
ล ดอกแก้
ว เป็
นต้
ด้
วยการเผยแพร่
ความรู้
ด้
านนี้
อย่
างต่
อเนื่
องของอาจารย์
ส่
งผลให้
ผ้
าไหมสั
นกำ
�แพงได้
เผยแพร่
สู่
สายตาสาธารณชน
อย่
างเป็
นทางการใน “การประกวดสาวงามสั
นกำ
�แพง
พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔” จากนั้
นก็
เป็
นการประกวด
“นางสาวเชี
ยงใหม่
” ในชุ
ดผ้
าไหมสั
นกำ
�แพง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
จึ
งทำ
�ให้
เป็
นที่
รู้
จั
กมากยิ่
งขึ้
อี
กทั้
งอาจารย์
ยั
งได้
ศึ
กษาข้
อมู
ลการแต่
งกาย
ของแต่
ละสมั
ยแล้
วนำ
�มาประยุ
กต์
ใช้
ให้
เหมาะกั
บผ้
าไหม
สั
นกำ
�แพง นอกจากนี
ยั
งเป็
นครู
ผู
ฝึ
กสอนเยาวชนบ้
านสั
นเหนื
ผู้
ประยุ
กต์
ท่
าฟ้
อนและออกแบบเสื้
อผ้
าสำ
�หรั
บใช้
การแสดง
เพื่
อให้
ผู้
ชมสบายตา และมี
ความสุ
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...124