พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ผ้
าในสมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ
หอรั
ษฎากรพิ
พั
ฒน์
ในพระบรมมหาราชวั
แขวงพระบรมมหาราชวั
ง เขตพระนคร กรุ
งเทพฯ
ตั้
งอยู่
ระหว่
างประตู
วิ
มานเทเวศร์
กั
บประตู
วิ
เศษไชยศรี
โทรศั
พท์
: ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐
เวลาทำ
�การ
เปิ
ดให้
เข้
าชมทุ
กวั
น เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๖:๓๐ น.
ปิ
ดจำ
�หน่
ายบั
ตรเข้
าชมเวลา ๑๕:๓๐ น.
อั
ตราค่
าเข้
าชม
• ผู้
ใหญ่
๑๕๐ บาท
• ผู้
สู
งอายุ
(อายุ
๖๕ ปี
ขึ้
นไป) ๘๐ บาท
• นั
กเรี
ยน / นั
กศึ
กษา ๕๐ บาท
• เด็
กอายุ
๑๒ - ๑๘ ปี
๕๐ บาท
• เด็
กอายุ
ต่ำ
�กว่
า ๑๒ ปี
เข้
าชมฟรี
ข้
อปฏิ
บั
ติ
ภายในพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
• กรุ
ณาฝากสั
มภาระขนาดใหญ่
ที่
จุ
ดรั
บฝาก
• งดใช้
โทรศั
พท์
มื
อถื
อบริ
เวณห้
องจั
ดแสดง
• งดถ่
ายภาพนิ่
งและภาพเคลื่
อนไหวภายในห้
องจั
ดแสดง
• งดนำ
�เครื่
องดื่
มและอาหารเข้
ามารั
บประทานในบริ
เวณพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
• งดสู
บบุ
หรี่
• แต่
งกายสุ
ภาพ (กางเกงขายาว กระโปรงคลุ
มเข่
า รองเท้
าหุ้
มส้
น)
ทั้
งสองส่
วนนิ
ทรรศการนี้
ทำ
�ให้
เราได้
รู้
จั
ผ้
าไหมไทยและมู
ลนิ
ธิ
ส่
งเสริ
มศิ
ลปาชี
พ ในสมเด็
จพระนาง
เจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถ ได้
ลึ
กซึ้
งยิ่
งขึ้
น นอกจากจะ
เป็
นการสร้
างงานแก่
ราษฎร ให้
ได้
ทำ
�งานที
ตนรั
กในบ้
านเกิ
ได้
อยู่
พร้
อมหน้
าครอบครั
ว ไม่
ต้
องเข้
ามาแก่
งแย่
งทำ
�มา
หากิ
นในเมื
องใหญ่
และเหนื
อสิ่
งอื่
นใด คื
อได้
เดิ
นตาม
แนวพระราชดำ
�ริ
ของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ในการช่
วยให้
คนไทยสามารถเลี้
ยงชี
พตนเองได้
อย่
างยั่
งยื
นมาเป็
นเวลายาวนาน จากจุ
ดเริ่
มต้
นดั
งกล่
าว
ได้
กลายเป็
นการฟื้
นชี
วิ
ตผ้
าทอมื
อของไทยที่
กำ
�ลั
จะสู
ญหาย สื
บสานพระราชปณิ
ธานในการอนุ
รั
กษ์
การทอผ้
าของไทยให้
คงอยู่
เป็
นสมบั
ติ
ทางวั
ฒนธรรม
ของชาติ
สื
บไป พร้
อมกั
บพั
ฒนาฐานะและคุ
ณภาพชี
วิ
ราษฎรไทยทุ
กภู
มิ
ภาคมาจวบจนปั
จจุ
บั
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...124