85
กรกฎาคม-กั
นยายน ๒๕๕๖
ปราชญ์
ถิ
นไทย
อั
ศวิ
น แสงกุ
มาร
ปราชญ์
ผ้
าไหมสั
นกำ
�แพง
อนั
นต์
สุ
คั
นธรส
อำ
�เภอสั
นกำ
�แพง จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
เป็
นแหล่
งที
มี
การทอผ้
ามาแต่
ครั
งอดี
ต ชาวบ้
านในชุ
มชนต่
างๆ
ของสั
นกำ
�แพงล้
วนมี
ฝี
มื
อในการทอผ้
าด้
วยกี
พื
นเมื
อง สื
บทอดกั
นมาตั
งแต่
ครั
งบรรพบุ
รุ
ษ ซึ
งผ้
าที
ทอ
ในสมั
ยนั
น จะเป็
นผ้
าไหมที
มี
ลวดลายเฉพาะ คื
อ ลายโสร่
งและลายตารางผ้
าขาวม้
า แต่
ก็
ไม่
ค่
อยมี
คนนิ
ยม
ใช้
ผ้
าไหมกั
นมากนั
ก เนื
องมาจากราคาแพง อดี
ตนิ
ยมทอผ้
าไหมที
เรี
ยกว่
าผ้
าซิ
นขนาดยาว ๑ เมตร หน้
ากว้
าง
๖๐ ซม. พอมาถึ
งปั
จจุ
บั
นยิ่
งหาดู
กั
นได้
ยาก กระทั่
งอาจจะเลื
อนหายไปหากไม่
มี
ใครสนใจสานต่
“อาจารย์
อนั
นต์
สุ
คั
นธรส” ให้
ความสนใจและ
ตระหนั
กถึ
งคุ
ณค่
าของภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
นทางด้
านผ้
าไหม
จึ
งได้
เก็
บรวบรวมผ้
าไหมสั
นกำ
�แพงไว้
เป็
นจำ
�นวนมาก
โดยจั
ดแสดงไว้
ที่
บ้
านของตนเอง
ด้
วยใจรั
กและหลงใหลความสวยงามของผ้
าไหม
โบราณที่
มี
ลวดลายงดงาม และมี
คุ
ณค่
าหาดู
ได้
ยากยิ่
สื
บเนื่
องมาจากตอนเป็
นเด็
ก ด้
วยสั
งคมและครอบครั
วที่
อยู่
กั
บเรื่
องของการถั
กทอและเย็
บปั
กผ้
า ตั้
งแต่
เด็
กจนโต
จึ
งทำ
�ให้
มี
ประสบการณ์
มากมายในเรื่
องผ้
าไหม ที่
สื
บต่
อกั
มาตั้
งแต่
ครั้
งพ่
อแม่
ปู่
ย่
าตายาย บ่
งชี้
ให้
เห็
นถึ
งความสำ
�คั
ของศิ
ลปะและวั
ฒนธรรม รวมถึ
งวิ
ถี
ชี
วิ
ตในการทอผ้
าและ
การสวมใส่
นั่
นถื
อเป็
นจุ
ดเริ
มต้
นเล็
กๆ ที่
นำ
�มาสู่
แนวคิ
ในการอนุ
รั
กษ์
อั
นยิ่
งใหญ่
ในปั
จจุ
บั
ย้
อนกลั
บไปในอดี
ต อาจารย์
เกิ
ดเมื่
อ พ.ศ. ๒๔๙๗
ที
อำ
�เภอสั
นกำ
�แพง เป็
นบุ
ตรคนที
๓ ในพี
น้
อง ๖ คน สมั
ยนั
จะมี
คุ
ณย่
าคุ
ณยายเป็
นผู้
ทอผ้
าไหม และก็
มี
ผู้
ผลิ
ตมากมาย
อยู่
ในหมู่
บ้
านแทบทั้
งนั้
น วั
ยเด็
กของอาจารย์
ก็
เลยเติ
บโตมา
ท่
ามกลางแวดล้
อมของผ้
าไหม พอเติ
บโตและได้
ศึ
กษาจนมี
ความรู้
เพิ่
มเติ
มเรื่
องผ้
าไหม ก็
เห็
นว่
าช่
วงหลั
งๆ ผ้
าไหม
สั
นกำ
�แพงเริ่
มหายไปเรื่
อยๆ เนื่
องจากผู้
เฒ่
าผู้
แก่
ที่
ทอผ้
านั้
ก็
เริ่
มล้
มหายตายจากไปโดยไร้
ผู้
สื
บทอด อาจารย์
จึ
งเริ่
หั
นมาใส่
ใจกั
บสิ่
งที่
เกิ
ดขึ้
น เพราะไม่
ต้
องการให้
ผ้
าไหม
สั
นกำ
�แพงหายไปจากวิ
ถี
ชี
วิ
ตของชาวบ้
าน กระทั่
งช่
วงที่
อาจารย์
จะปลู
กบ้
านหลั
งใหม่
ท่
านก็
ได้
รื้
อย้
ายบ้
านหลั
งเดิ
จึ
งได้
เห็
นผ้
าไหมเก่
าแก่
ของคุ
ณย่
าคุ
ณยายอยู่
หลายผื
ก็
เลยเริ่
มเก็
บและสะสมเรื่
อยมา
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...124