96
ปาริ
สุ
ทธิ์
เลิ
ศคชาธาร
แผ่
นดิ
นเดี
ยว
ในความหมายกว้
างๆ ของคำ
�ว่
า “เปอรานากั
น”
(Peranakan) หมายถึ
ง กลุ
มลู
กครึ
งมลายู
-จี
น ที
มี
วั
ฒนธรรม
ผสมผสานกั
นทั้
งสองเชื้
อชาติ
เนื่
องจากในช่
วงปลาย
คริ
สต์
ศตวรรษที่
๑๕-๑๖ ได้
มี
กลุ่
มพ่
อค้
าชาวจี
น โดย
เฉพาะอย่
างยิ่
งจี
นฮกเกี้
ยนจากมณฑลฝู
เจี้
ยน รวมทั้
จากไหหนาน ซั
วเถา กวางตุ้
ง และกวางโจว ได้
เดิ
นทาง
เข้
ามาค้
าขายในบริ
เวณคาบสมุ
ทรมลายู
และหมู่
เกาะ
ในอิ
นโดนี
เซี
ย ซึ
งจุ
ดสำ
�คั
ญคื
อมะละกา และได้
ตั้
งถิ่
นฐาน
ในเมื
องนี้
รวมไปถึ
งปี
นั
งและสิ
งคโปร์
เนื่
องจากถิ่
นฐาน
เดิ
มของชาวจี
นกลุ่
มนี้
ตั้
งอยู่
บริ
เวณพื้
นที่
ที
ติ
ดกั
บทะเล
เช่
นเดี
ยวกั
ชาวจี
นเหล่
านี้
จำ
�เป็
นที่
จะต้
องพำ
�นั
กอยู่
บริ
เวณ
แหลมมลายู
เป็
นเวลานานเพื่
อสร้
างฐานเศรษฐกิ
จของตน
ให้
มั่
นคง รวมทั้
งต้
องรอคอยลมมรสุ
มที่
จะเปลี่
ยนทิ
ศทาง
เพื่
อเดิ
นทางกลั
บ ทำ
�ให้
พวกเขาได้
สร้
างบ้
านหลั
งที่
สองขึ้
และสร้
างครอบครั
วกั
บหญิ
งชาวมลายู
ท้
องถิ
น ภรรยาชาวมลายู
จะเป็
นผู้
ดู
แลธุ
รกิ
จที่
นี
ยามที่
สามี
ต้
องกลั
บบ้
านเกิ
ดเมื
องนอน
เป็
นระยะๆ ดั
งนั้
นจึ
งทำ
�ให้
เกิ
ดสายเลื
อดหรื
อกลุ
มชาวจี
กลุ่
มใหม่
ที่
มี
เชื้
อสายของผู้
ชายชาวจี
นกั
บผู้
หญิ
งชาวมลายู
ซึ่
งหากเป็
นผู้
ชายจะถู
กเรี
ยกว่
า “บ้
าบ๋
า” (Baba) ส่
วนผู้
หญิ
จะถู
กเรี
ยกว่
า “ย่
าหยา” หรื
อ “ยองยา” (Nyonya)
สายสั
มพั
นธ์
เปอรานากั
ความกลมกลืนของวั
ฒนธรรมต่
างพรมแดน
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...124