86
ครั้
งหนึ่
งที่
อาจารย์
ได้
รั
บเลื
อกให้
แต่
งกายเพื่
อไป
แสดงเป็
นเจ้
านายฝ่
ายเหนื
อนั้
น ตอนที่
จะแต่
งชุ
ดก็
จะต้
อง
ทำ
�การขอขมาชุ
ดก่
อนสวมใส่
อาจารย์
เลยเริ่
มเล็
งเห็
ความสำ
�คั
ญของชุ
ดผ้
าไหมมากขึ
น พอไปเจอผ้
าไหมที
สวยงาม
ก็
จะตามหาผู้
ผลิ
ตดั้
งเดิ
ม เพื่
อศึ
กษาหาความรู้
โดยตรงจาก
ผู้
ทอผ้
า กระทั่
งเป็
นที่
ทราบกั
นโดยทั่
วไปในหมู่
ผู้
นิ
ยมผ้
าไหม
จากนั้
นก็
เก็
บสะสมผ้
าไหมมาตลอดกว่
า ๒๐ ปี
แล้
วอาจารย์
ก็
เริ่
มนำ
�ผ้
าออกมาแสดงตามงานวั
ฒนธรรมต่
างๆ
จากจุ
ดนั้
นทำ
�ให้
ผู้
คนส่
วนใหญ่
ได้
ทราบถึ
ความงดงามของผ้
าไหมสั
นกำ
�แพง และได้
รั
บรู้
ประวั
ติ
ศาสตร์
และความเก่
าแก่
ที่
มี
มากว่
า ๑๐๐ ปี
ส่
งผลให้
มี
ผู้
สนใจมากขึ้
โดยเฉพาะหน่
วยงานหรื
อกลุ่
มองค์
กรต่
างๆ ที่
เกี่
ยวข้
อง
กั
บผ้
าไหม ต่
างก็
แวะเวี
ยนมาศึ
กษาหาความรู้
จากผ้
ที่
อาจารย์
สะสมไว้
จนกระทั่
งมี
การประชุ
มไหมโลก โดยครั้
งนั้
สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถ เสด็
จพระราชดำ
�เนิ
นไป
ทรงเปิ
ดการประชุ
มวิ
ชาการหม่
อนไหมโลกในครั้
งนั้
นด้
วย
จึ
งมี
รั
บสั่
งให้
อาจารย์
เข้
าเฝ้
า ซึ่
งเป็
นที่
พอพระราชหฤทั
ยยิ
ในความสวยงามของผ้
าไหมสั
นกำ
�แพงที่
อาจารย์
สะสมไว้
ทรงมี
พระราชประสงค์
ให้
เก็
บรั
กษาไว้
ในแผ่
นดิ
นไทย จึ
งเป็
อี
กหนึ่
งในความภาคภู
มิ
ใจและจุ
ดประกายความคิ
ในการอนุ
รั
กษ์
และส่
งเสริ
มภู
มิ
ปั
ญญานี้
ไว้
เพื่
อไม่
ให้
สู
ญหาย
ไปจากแผ่
นดิ
น ตามพระประสงค์
ขององค์
พระราชิ
นี
หลั
งจากนั้
นอาจารย์
ก็
ได้
รั
บการแต่
งตั้
งให้
เป็
ผู้
ร่
วมทำ
�หนั
งสื
อสำ
�นั
กพระราชวั
ง เกี่
ยวกั
บผ้
าไหมโบราณ
และอาจารย์
ก็
ได้
ร่
วมงานประเพณี
ด้
านวั
ฒนธรรมอยู่
เป็
ประจำ
� เพื่
อเผยแพร่
ความงดงามของผ้
าไหมสั
นกำ
�แพง
สู่
สายตาผู้
คนทั่
วไป
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...124