90
กองบรรณาธิ
การ
นิ
ทั
ศน์
วั
ฒนธรรม
เสื้
อผ้
าอาภรณ์
เปรี
ยบเสมื
อนเครื่
องบ่
งชี้
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม รวมไปถึ
งฝี
มื
อเชิ
หั
ตถศิ
ลป์
อั
นแสนละเอี
ยดลออ โดยเฉพาะเมื
อเราได้
ไปเยื
อน “พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ผ้
าใน
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ” ก็
ยิ่
งประจั
กษ์
แก่
ตาพาไปถึ
งใจ
ในความประณี
ตสวยงามของผ้
าไทยเป็
นอย่
างยิ่
ง ด้
วยภู
มิ
ปั
ญญาและศิ
ลปะสร้
างสรรค์
จนทำ
�ให้
เกิ
ดเอกลั
กษณ์
ที่
สะท้
อนวิ
ถี
และตั
วตน นอกจากจะได้
ชมความงดงามของเส้
ไหมที่
ถั
กทอจนเป็
นวั
ฒนธรรมแล้
ว เรายั
งได้
เห็
นประวั
ติ
ศาสตร์
เครื่
องแต่
งกายของไทย
ในแต่
ละยุ
คสมั
ยอี
กด้
วย
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ผ้
าใน
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...124