104
วั
ฒนธรรมการอ่
านในบ้
านเรา
วั
ฒนธรรมการอ่
านคนไทยยั
งไม่
มี
เพราะเรา
ไม่
เคยปลู
กฝั
งกั
นมา เราไม่
เคยทำ
�กั
นมา จะเรี
ยกวั
ฒนธรรม
ได้
อย่
างไร ถ้
าเราจะบอกว่
าการแห่
แหนดนตรี
การละเล่
นต่
างๆ
เป็
นวั
ฒนธรรม แล้
วในเรื่
องการอ่
านนั้
น เราไม่
มี
คนมา
แห่
แหนหรื
อที่
จะให้
คนมาแสดง มาละเล่
น ฉะนั้
นวั
ฒนธรรม
จึ
งไม่
เกิ
ดขึ
น วั
ฒนธรรมมั
นต้
องใช้
เวลาเป็
น ๑๐ ปี
๒๐ ปี
หรื
๑๐๐ ปี
ก็
เป็
นได้
อย่
าเพิ
งพู
ดว่
า เราจะสร้
างวั
ฒนธรรม แต่
เรา
จะเริ่
มให้
คนไทยได้
อ่
านหนั
งสื
อกั
นทั่
วถึ
งได้
อย่
างไร นั่
นเป็
สิ่
งที่
เราต้
องพู
ดถึ
งก่
อน รั
ฐต้
องรู้
ก่
อนว่
า องค์
ประกอบ
ของการอ่
านหนั
งสื
อมี
อะไรบ้
าง ถ้
าเผื่
อว่
ารั
ฐไม่
รู้
ว่
องค์
ประกอบของการอ่
านหนั
งสื
อคื
ออะไร เราก็
ดึ
งคนให้
มา
อ่
านหนั
งสื
อไม่
ได้
วั
ฒนธรรมมั
นไม่
เหมื
อนสิ่
งก่
อสร้
างอื่
นๆ มั
นต้
อง
ใช้
จิ
ตวิ
ญญาณ ใช้
ความงามของสติ
ปั
ญญา ผู้
คนเห็
นพ้
องต้
อง
กั
น ต้
องใช้
ทุ
กสิ่
งทุ
กอย่
าง ถ้
าเรามี
หนั
งสื
อเล่
มนึ
ง เราสรุ
ปแล้
ว่
าหนั
งสื
อเล่
มนั้
นดี
แล้
วก็
นำ
�ไปให้
ชาวบ้
านคนหนึ่
งอ่
าน
เขาบอกว่
า ชี
วิ
ตผมอยู่
กั
บทะเลครั
บ ผมไม่
อ่
านการจั
กสาน
เพราะผมไม่
ต้
องใช้
นั่
นแปลว่
า เราเอาสิ่
งที่
เราเชื่
อว่
าดี
วิ
เศษ
ไปให้
แก่
คนซึ่
งเขาใช้
ประโยชน์
ไม่
ได้
นั่
นก็
ไม่
เกิ
ดความชอบ
ไม่
เกิ
ดความรั
กที่
จะอ่
าน
ดั
งนั้
นเราจะต้
องรู้
ว่
า องค์
ประกอบของการอ่
าน
หนั
งสื
อมั
นมี
อะไรบ้
าง ไม่
ใช่
มี
หนั
งสื
อแล้
วจะเกิ
ดการอ่
าน คื
เราต้
องรู้
ภู
มิ
ศาสตร์
ประชากร รู้
จั
กผู้
คนที่
เราจะเอาหนั
งสื
อไป
ให้
เขาอ่
านว่
าเขาเป็
นใคร เขาสนใจอะไร ประกอบอาชี
พอะไร
มี
เวลาอย่
างไร นั
บถื
อศาสนาอะไร ต้
องรู้
ทุ
กสิ่
งทุ
กอย่
าง
เสี
ยก่
อน พอรู้
หมดทุ
กสิ่
งอย่
างแล้
ว ก็
ต้
องรู้
อี
ก ๓ อย่
าง
ในการจั
ดการเรื่
องการอ่
าน คื
๑. ต้
องรู้
ว่
า เขาต้
องการอะไร เขาอยากอ่
านอะไร
ถ้
าสมมุ
ติ
ว่
าเขาอ่
านหนั
งสื
อออก เรายั
งไม่
พู
ดถึ
งนะว่
า มี
คน
อี
กพวกหนึ่
งยั
งอ่
านไม่
ออกนะ ยั
งไม่
พู
ดถึ
ง สมมุ
ติ
มี
คนอ่
าน
หนั
งสื
อออก เขาอยากอ่
านอะไร นี่
เป็
นหนั
งสื
อประเภทแรก
ที่
จะบอกว่
า เขาชอบหรื
อสนใจอะไร
๒. หนั
งสื
อที
เขาควรจะได้
อ่
าน เช่
นเรารู
ว่
าคนทุ
กคน
ต้
องดู
แลสุ
ขภาพตั
วเองให้
แข็
งแรง จะต้
องมี
อาหารการกิ
นที
ดี
เขาก็
ควรจะมี
หนั
งสื
อเกี
ยวกั
บการดู
แลสุ
ขภาพ การออกกำ
�ลั
งกาย
ต่
างๆ ที่
เกี่
ยวข้
องกั
บตั
วเขา
๓. หนั
งสื
อที
จำ
�เป็
นต้
องอ่
าน จำ
�เป็
นต้
องอ่
านที
ว่
านี
หมายถึ
ง คนในประเทศทุ
กคนจำ
�เป็
นต้
องอ่
าน กฎหมาย
เบื้
องต้
น ที่
ต้
องรั
บรู้
ร่
วมกั
น กฎหมายจราจร กติ
กาที่
ต้
อง
อยู่
ด้
วยกั
เมื
อเราจั
ดการเรื
องการอ่
านหนั
งสื
อ เราต้
องคำ
�นึ
งถึ
๓ สิ่
งเหล่
านี้
อย่
าให้
ขาดไป ถ้
าขาดอย่
างใดอย่
างหนึ่
งไม่
ได้
เช่
น ถ้
าเราเอาหนั
งสื
อที่
จำ
�เป็
นต้
องอ่
านไปให้
เขาอย่
างเดี
ยว
เขาก็
เบื่
อ มั
นเป็
นเรื่
องราวกฏเกณฑ์
ที่
บั
งคั
บ มี
กฏอะไรต่
างๆ
ยุ
งยากไปหมด หรื
อเอาหนั
งสื
อที
ควรจะอ่
านล่
ะ ถ้
าเขาบอกว่
เขาไม่
อยากอ่
านตอนนี้
ซึ่
งเวลาที่
เราจะจั
ดการเรื่
องการอ่
าน
จริ
งๆ จะต้
องรู้
ระบบที่
เราร่
างไว้
เสี
ยก่
อน
ระบบนี้
ผมจำ
�แนกออกเป็
นห่
วงโซ่
ของปั
ญหา
ในการอ่
านหนั
งสื
อเป็
น ๑๔ ห่
วง กว่
าจะได้
ห่
วงโซ่
เหล่
านี้
ก็
ศึ
กษามาประมาณ ๔๐ ปี
ผมศึ
กษาเรื่
องนี้
มาตั้
งแต่
อายุ
๒๐
เพราะว่
าผมตั้
งคำ
�ถามเมื่
ออายุ
๑๓ ผมถามว่
า ทำ
�ไม
คนชนบท หรื
อนั
กเรี
ยนต่
างจั
งหวั
ดจึ
งไม่
มี
ห้
องสมุ
ด ไม่
มี
หนั
งสื
อ ผมก็
ถามครู
ว่
า ทำ
�ไมโรงเรี
ยนของเราไม่
มี
ห้
องสมุ
ครู
บอกไม่
มี
งบประมาณ ตอนนั้
นผมยั
งไม่
รู้
เลยนะว่
งบประมาณแปลว่
าอะไร เด็
กต่
างจั
งหวั
ดไม่
รู้
นะครั
บ แต่
เมื่
ผมเรี
ยนชั้
นประถมปลาย ผมได้
ไปเรี
ยนโรงเรี
ยนประจำ
ของฝรั่
ง ที่
นั่
นมี
ห้
องสมุ
ด มี
หนั
งสื
อเยอะแยะ มี
นิ
ตยสาร
ต่
างประเทศ มี
อะไรต่
อมิ
อะไรเต็
มไปหมด แต่
เมื่
อผมกลั
บมา
เรี
ยนมั
ธยมที่
ตั
วอำ
�เภอที่
บ้
าน มั
นไม่
มี
อะไรเลยสั
กอย่
างเดี
ยว
ผมเลยพยายามตั้
งห้
องสมุ
ดของตนเอง โดยเรี่
ยไร
เพื่
อนคนละบาทมาทำ
�ห้
องสมุ
ดเล็
กๆ ของตนเอง ทุ
กวั
นนี้
มั
นก็
เจริ
ญงอกงาม นี่
คื
อปั
ญหาซึ่
งหลั
งจากนั้
นเป็
นต้
นมา
ผมก็
เริ่
มตั้
งคำ
�ถามขึ้
นว่
า แล้
วทำ
�อย่
างไรให้
เพื่
อนเราหรื
เด็
กๆ จะได้
อ่
านหนั
งสื
อ ก็
เป็
นคำ
�ถามเรื่
อยมา พอเรี
ยนจบ
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...124