การแสดงดนตรี
ไทยโดยครู
อาวุ
โสแห่
งรั
ตนโกสิ
นทร์
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวั
ฒนธรรม
จั
ดการแสดงดนตรี
ไทยโดยครู
อาวุ
โสแห่
งรั
ตนโกสิ
นทร์
ประจำ
�ปี
๒๕๕๖ เพื
อเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ
สยามบรมราชกุ
มารี
เนื่
องในโอกาสทรงเจริ
ญพระชนมายุ
ครบ ๕๘ พรรษา เมื่
อวั
นที่
๕ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๖
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย โดย
ในครั
งนี
ได้
รั
บเกี
ยรติ
จากครู
อาวุ
โสแห่
งรั
ตนโกสิ
นทร์
ทั
ชาย-หญิ
ง รวม ๓๕ คน รวมถึ
งทายาทผู้
สื
บทอด ลู
กศิ
ษย์
และลู
กหลานครู
อาวุ
โส อี
กจำ
�นวน ๑๒ คน ร่
วมขั
บร้
องและ
บรรเลงบทเพลงไทยอั
นไพเราะ ประกอบด้
วย การขั
บเสภา
ถวายพระพรสมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
โดยครู
ศิ
ริ
วิ
ชเวช ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
การบรรเลงเพลงเทวาประสิ
ทธิ
๒ ชั
น และเพลงตระนิ
มิ
ตถวายพระพรฯ การบรรเลงดนตรี
ไทย
เครื
องสายผสมเปี
ยโน เพลงโยสลั
ม ๒ ชั
น การบรรเลงดนตรี
ไทย
วงปี่
พาทย์
ผสมเครื่
องสาย เพลงตั
บวิ
วาห์
พระสมุ
ทร เพลง
ราตรี
ประดั
บดาว (เถา) โดยวงดนตรี
ครู
อาวุ
โส จากนั้
นเป็
การบรรเลงวงปี
พาทย์
ไม้
นวม เพลงอาหนู
(เถา) บทพระราชนิ
พนธ์
ในสมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
บรรเลงโดยวงลู
กศิ
ษย์
ครู
อาวุ
โส และรายการสุ
ดท้
ายเหล่
พสกนิ
กรได้
ชื
นชมพระอั
จฉริ
ยภาพสมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ
สยามบรมราชกุ
มารี
ทรงขั
บร้
องเพลงแขกลพบุ
รี
๓ ชั้
(ทางฝั
งธนฯ) ร่
วมกั
บวงดนตรี
ไทยบ้
านปลายเนิ
น โดยในวั
นนั
นายสนธยา คุ
ณปลื้
ม รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม
นางปริ
ศนา พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
ล ปลั
ดกระทรวงวั
ฒนธรรม
นายชาย นครชั
ย อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม และผู้
บริ
หาร
กระทรวงวั
ฒนธรรม เฝ้
าฯ รั
บเสด็
จและนำ
�ทอดพระเนตร
นิ
ทรรศการเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ฯ และนิ
ทรรศการครู
อาวุ
โส
แห่
งรั
ตนโกสิ
นทร์
111
กรกฎาคม-กั
นยายน ๒๕๕๖
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...124