114
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) ได้
ดำ
�เนิ
นการ
ส่
งเสริ
มให้
เกิ
ดการรวมตั
วกั
นเป็
นเครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรม
ในรู
ปแบบของเครื
อข่
ายศิ
ลปะ เพื
อให้
เกิ
ดกลไกในการขั
บเคลื
อน
การดำ
�เนิ
นงานเครื
อข่
ายของกลุ่
มผู้
ถื
อครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรม โดยมุ่
งเน้
นการอนุ
รั
กษ์
ฟื้
นฟู
สื
บสาน ปกป้
อง
คุ้
มครอง ต่
อยอด และสนั
บสนุ
นการศึ
กษาวิ
จั
ยพั
ฒนา
กลุ
มงานศิ
ลปะให้
เกิ
ดมาตรฐาน รวมถึ
งการให้
ความรู
คำ
�ปรึ
กษา
แก่
ผู้
สนใจ สวธ. จึ
งได้
จั
ดการประชุ
มสั
มมนาผู้
แทนเครื
อข่
าย
ศิ
ลปะทั่
วประเทศ เมื่
อวั
นที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
ทาวน์
อิ
น ทาวน์
กรุ
งเทพมหานคร การสั
มมนาในครั้
งนี้
ได้
รั
บความร่
วมมื
อจากเครื
อข่
ายศิ
ลปะทั่
วประเทศ เข้
าร่
วม
จำ
�นวน ๒๕๐ คน และมี
การเสวนาแลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู
สร้
างความเข้
าใจในแนวทางการดำ
�เนิ
นงานเครื
อข่
ายศิ
ลปะ
๔ ภู
มิ
ภาค จากวิ
ทยากรที่
มี
ความเชี่
ยวชาญในการดำ
�เนิ
นงาน
ทางวั
ฒนธรรม ตลอดจนผู้
ถื
อครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมในพื้
นที่
๔ ภู
มิ
ภาคทั่
วประเทศ มาแลกเปลี่
ยน
ประสบการณ์
การทำ
�งานด้
านวั
ฒนธรรมในพื้
นที่
ร่
วมกั
การส่
งเสริ
มแหล่
งเรี
ยนรู้
ทางด้
านวั
ฒนธรรม เป็
ภารกิ
จที่
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) ให้
ความสำ
�คั
เป็
นอย่
างยิ
ง สวธ.จึ
งได้
จั
ดทำ
�โครงการเปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ขึ้
นเพื่
อให้
เป็
นแหล่
งศึ
กษาเรี
ยนรู้
แก่
ผู้
คนในชุ
มชนและผู้
สนใจ
ทั่
วไป และเมื่
อวั
นที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สวธ. ได้
จั
พิ
ธี
เปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
นางประนอม ทาแปง สาขา
ทั
ศนศิ
ลป์
(ประณี
ตศิ
ลป์
– ศิ
ลปะผ้
าทอ) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๓
ณ บ้
านเลขที่
๙๗/๒ หมู่
ที่
๙ บ้
านไผ่
ล้
อม ตำ
�บลหั
วทุ่
ง อำ
�เภอ
ลอง จั
งหวั
ดแพร่
โดยนายสุ
ระ เตชะทั
ต ที่
ปรึ
กษารั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม เป็
นประธานในพิ
ธี
บ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
นางประนอม ทาแปง นั
บเป็
บ้
านหลั
งที
๑๖ ของโครงการเปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ที
จั
ดตั
เป็
น “ศู
นย์
การเรี
ยนรู้
ผ้
าจกเมื
องลอง” และเผยแพร่
ข้
อมู
ลองค์
ความรู้
เรื่
องศิ
ลปหั
ตถกรรมพื้
นบ้
านอย่
างครบวงจร ตั้
งแต่
การปลู
กฝ้
าย ปลู
กคราม ทำ
�เส้
นฝ้
าย การทอผ้
าพื
นเมื
อง
และผ้
าตี
นจกเมื
องลอง การย้
อมสี
ธรรมชาติ
รวมทั้
งการ
ออกแบบตั
ดเย็
บ โดยมุ
งหวั
งที
จะอนุ
รั
กษ์
และส่
งต่
อองค์
ความรู
ด้
านศิ
ลปหั
ตถกรรมพื้
นบ้
านให้
อยู่
คู่
ชุ
มชนและสั
งคมสื
บไป
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) โดย สำ
�นั
กส่
งเสริ
และเผยแพร่
วั
ฒนธรรม จั
ด “การประชุ
มสั
มมนาเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การ
เ ครื
อข่
ายสื
อวั
ฒนธร รมสั
มพั
นธ์
ทั่
วประ เทศ ” ร่
วม
จั
ดทำ
�แนวทางการดำ
�เนิ
นการเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
(ICH)” และ
การรณรงค์
ส่
งเสริ
มคุ
ณค่
าวั
ฒนธรรมที่
ดี
งาม หวั
งต่
อยอดไป
สู่
แผนประชาสั
มพั
นธ์
การส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ตามแนวคิ
“สื
บสาน สร้
างสรรค์
บู
รณาการ” สนองนโยบายกระทรวง
วั
ฒนธรรม เมื่
อวั
นที่
๖ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๖ ณ ห้
องประชุ
โรงแรมวรบุ
รี
อโยธยา คอนเวนชั่
น รี
สอร์
การประชุ
มสั
มมนาผู้
แทนเครื
อข่
ายศิ
ลปะ
ทั่
วประเทศ
เปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ประนอม ทาแปง
แหล่
งเรี
ยนรู้
งานหั
ตถศิ
ลป์
ผ้
าจก
สวธ.ระดมสมองเครื
อข่
ายสื่
อวั
ฒนธรรม
สั
มพั
นธ์
ทั่
วประเทศ
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124