7
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๖
“เจ้
าบทเจ้
ากลอน” ซึ่
งลั
กษณะเช่
นนี้
จึ
งเน้
นภาษาที่
ใช้
พู
ทั่
วไปมากกว่
าภาษาแบบแผน
บางบทบางเพลงมุ่
งขบขั
น เนื้
อคำ
�สื่
อความหมาย
สองแง่
สองง่
าม กึ
งหยาบคายหรื
อเชิ
งเกี
ยวพาราสี
การโต้
ตอบ
แก้
คารมระหว่
างนั
กเพลง บางเพลงก็
มี
ลู
กคู่
ร้
องรั
บพร้
อมให้
จั
งหวะ ทั้
งเพื่
อให้
เพลงกระชั
บ และกระทุ้
งให้
เกิ
ดความคึ
กคั
เร้
าใจ ในลั
กษณะที่
เรี
ยกว่
า “เพลงปฏิ
พากย์
” ซึ่
งเป็
นเพลง
โต้
ตอบกั
นอย่
างสั้
นๆ โดยใช้
วิ
ธี
ซ้ำ
�คำ
� ซ้ำ
�วลี
การใช้
กลอนอี
กลอนลา และ กลอนไอ ซึ
งเป็
นเสี
ยงสุ
ดท้
ายของแต่
ละคำ
�กลอน
และเมื่
อขั
บร้
องแล้
วนั
กเพลงก็
สามารถแสดงออกด้
วยท่
าทาง
การร่
ายรำ
�อย่
างง่
ายๆ ด้
วยการทำ
�มื
อทำ
�ไม้
ยกขึ
น ชี
กรายวง
หรื
อทำ
�ท่
าประกอบตามความหมายของคำ
�ที่
ร้
องออกมา
ส่
วนที
สามคื
อ “การสื
อสารเนื
อหา” เกี
ยวกั
บวิ
ถี
ชุ
มชน
เช่
น ความเป็
นอย อาหารการกิ
น ชื่
อเสี
ยงเรี
ยงนามของบุ
คคล
ในชุ
มชน รวมไปถึ
งสิ
งของหรื
อข้
าวของในครั
วเรื
อน ความเชื
ที่
มี
ต่
อความเร้
นลั
บของธรรมชาติ
และจั
กรวาล ผี
สางนางไม้
ผี
ป่
า ผี
บ้
านผี
เรื
อน และความเชื่
อทางศาสนาโดยเฉพาะ
พระพุ
ทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์
เทพเจ้
า นอกจากนั้
ก็
จะมี
ประวั
ติ
ศาสตร์
ท้
องถิ่
นที่
เกี่
ยวกั
บชื่
อบ้
านนามเมื
อง
ตำ
�นาน ภู
มิ
ศาสตร์
ภู
มิ
ประเทศที่
เป็
นบริ
บทของชุ
มชน
การเมื
อง การปกครองของชุ
มชน หรื
อจากสั
งคมใหญ่
ที่
เข้
าไป
มี
ส่
วนเกี
ยวข้
องกั
บวิ
ถี
ชุ
มชน ความสั
มพั
นธ์
ของบุ
คคลในชุ
มชน
ความรั
กหรื
อการเกี้
ยวพาราสี
ระหว่
างชายหนุ่
มหญิ
งสาว
ซึ่
งส่
วนนี้
เป็
นลั
กษณะเด่
นมากของเพลงร้
องพื้
นบ้
าน
การที่
เพลงร้
องพื้
นบ้
านมี
ทำ
�นอง เรี
ยบง่
าย
มี
จั
งหวะกระชั
บ สั้
น ไม่
ซั
บซ้
อน สามารถจดจำ
�ได้
ง่
าย เช่
นนี้
ทำ
�นองของเพลงพื้
นบ้
านจึ
งฝั
งอยู่
ในความทรงจำ
� เป็
นฐาน
เริ่
มต้
นของนั
กเพลงที่
สามารถนำ
�มาใช้
ในการขั
บร้
อง
โดยนำ
�เนื้
อคำ
�ที่
อธิ
บายสาระเรื่
องราวต่
างๆ เปลี่
ยนคำ
�ร้
อง
เปลี่
ยนความหมายไปตามที่
นั
กเพลงต้
องการสื่
อเรื่
องราวหรื
เกี้
ยวพาราสี
โต้
ตอบไปมาระหว่
างกั
น เข้
าลั
กษณะที่
เรี
ยกว่
“มี
หลายเนื้
อคำ
� จำ
�เพี
ยงหนึ่
งทำ
�นอง ก็
ร้
องเล่
นเพลงได้
เพลงร้
องพื้
นบ้
านจึ
งติ
ดหู
ชาวบ้
าน และเป็
นสมบั
ติ
ของชุ
มชน
ได้
อย่
างรวดเร็
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...124