ต
นดอกไม
ถู
กสร
างขึ้
นจากความศรั
ทธา
ของชาวบ
านที่
ร
วมใจกั
นทำ
เพื่
อถวายเป
นพุ
ทธบู
ชาเนื่
องในวั
นสงกรานต
โดยชาวชุ
มชนบ
านแสงภา อ.นาแห
ว จั
งหวั
ดเลย
ได
สื
บทอดประเพณี
นี้
นั
บล
วงมาเป
นเวลากว
า ๔๐๐ ป
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...124