1
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๖
ฉ่
อย อี
แซว ล�
ำตั
ด ค�
ำเหล่
านี้
หากถามวั
ยรุ
นว่
าคื
ออะไร น้
องๆ คงได้
แต่
ส่
ายหน้
าไปมา
เพราะในวั
นนี
วั
นที่
กระแสวั
ฒนธรรมเค-พ็
อพ (K - Pop = Korean pop culture) ก�
ำลั
งเติ
บโตและเบ่
งบาน
อยู
ในบ้
านเรา สาวกเค-พ็
อพ ชาวไทยต่
างร้
องเพลงเกาหลี
ได้
เหมื
อนดั
งเจ้
าของภาษา ช่
างสวนทางกั
บทเพลงพื้
นบ้
านของไทยที่
นั
บวั
นจะเลื
อนหายไปจากวิ
ถี
ชี
วิ
ตของเรา ทั้
งที่
ความเป็
นจริ
งเพลงพื้
นบ้
านคื
ภาพสะท้
อนสภาพสั
งคม วั
ฒนธรรม และอุ
ปนิ
สั
ยใจคอของคนไทย
วารสารวั
ฒนธรรมฉบั
บนี้
บอกเล่
าถึ
งที่
มาที่
ไปของเพลงพื้
นบ้
าน บทสั
มภาษณ์
แม่
ขวั
ญจิ
ศรี
ประจั
นต์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
แม่
เพลงคนส�
ำคั
ญ และทิ
ศทางของเพลงพื้
นบ้
านไทยในกระแสเพลงสมั
ยใหม่
จากความคิ
ดของ ป๋
าเต็
ด ยุ
ทธนา บุ
ญอ้
อม พร้
อมกั
นนี้
ยั
งมี
เรื่
องราวมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ที่
น่
าสนใจคั
บเล่
ม เปิ
ดอ่
านเพื่
อเรี
ยนรู้
ไปด้
วยกั
นครั
ชาย นครชั
เจ้
าของ
ดำ
�เนิ
นการโดย
บรรณาธิ
การ
ผู้
ช่
วยบรรณาธิ
การ
กองบรรณาธิ
การ
ฝ่
ายจั
ดพิ
มพ์
ฝ่
ายกฏหมาย
ผู้
จั
ดทำ
พิ
มพ์
ที่
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กนวั
ตกรรมทางวั
ฒนธรรม
นายชาย
นครชั
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
นายดำ
�รงค์
ทองสม
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
นางสุ
นั
นทา
มิ
ตรงาม
ผู้
อำ
�นวยการสถาบั
นวั
ฒนธรรมศึ
กษา
ผู้
อำ
�นวยการสำ
�นั
กนวั
ตกรรมทางวั
ฒนธรรม
นางสาวกิ่
งทอง
มหาพรไพศาล
นางสาวเยาวนิ
ศ เต็
งไตรรั
ตน์
นายชุ
มศั
กดิ์
หรั่
งฉายา
นายมณฑล
ยิ่
งยวด
นางสาวสิ
ริ
วิ
ภา
ขุ
นเอม
นางสาวธนพร
สิ
งห์
นวล
นายศาตนั
นท์
จั
นทร์
วิ
บู
ลย์
นายมานั
ทารั
ตน์
ใจ
นางปนั
ดดา
น้
อยฉายา
นางสาวสดใส
จำ
�เนี
ยรกุ
บริ
ษั
ท มายด์
มี
เดี
ย เซ็
นเตอร์
จำ
�กั
โรงพิ
มพ์
ทหารผ่
านศึ
ท่
านที่
ประสงค์
จะนำ
�ข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใดๆ ในวารสาร
วั
ฒนธรรมไปเผยแพร่
กรุ
ณาติ
ดต่
อประสานกั
บบรรณาธิ
การหรื
อนั
กเขี
ยน
ท่
านนั้
นๆ โดยตรง ข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใดๆ ที่
ตี
พิ
มพ์
เผยแพร่
ในวารสาร
วั
ฒนธรรมฉบั
บนี้
เป็
นความคิ
ดเห็
นเฉพาะตั
วของผู้
เขี
ยน คณะผู้
จั
ดทำ
�ไม่
จำ
�เป็
นต้
องเห็
นด้
วยและไม่
มี
ข้
อผู
กพั
นกั
บกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
แต่
อย่
างใด หากท่
านมี
ความประสงค์
จะส่
งบทความ เรื
องสั้
น สารคดี
บทกวี
ทรรศนะ ปกิ
ณกะ ภาพข่
าว หรื
อกิ
จกรรมอื่
นใดเกี่
ยวกั
บงาน
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมต่
างๆ รวมทั้
งท่
านที่
ต้
องการให้
ข้
อเสนอแนะหรื
ส่
งข่
าวสารเพื่
อการเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
กองบรรณาธิ
การวารสารวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กนวั
ตกรรมทางวั
ฒนธรรม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เลขที่
๑๔ ถนนเที
ยมร่
วมมิ
ตร เขตห้
วยขวาง กรุ
งเทพฯ
๑๐๓๑๐
โทรศั
พท์
๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่
อ ๑๒๐๘-๙
E-mail :
Facebook : DCP กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
Website :
วารสารวั
ฒนธรรม จั
ดพิ
มพ์
เพื่
อการเผยแพร่
ห้
ามจำ
�หน่
าย
บทบรรณาธิ
การ
กรุ
ณาส่
งถึ
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...124