38
วั
ฒนธ รม
ต้
นก�
าเนิ
ดเรื่
อง
ศรี
ธนญชั
และผู
แต่
งยั
งคงเป็
นปริ
ศนา ด้
วย
นิ
ทานพื
นบ้
านเรื
อง
ศรี
ธนญชั
ย 
มี
หลายส�
านวนทั
งในภาคเหนื
อ 
กลาง ตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อ และใต้
 กลวิ
ธี
ในการแต่
งยั
งมี
ทั
งกาพย์
(หลายส�
านวนเขี
ยนว่
า “ศรี
ทะนนไชย”) กลอน ร้
อยแก้
ว ค่
าวซอ ฯลฯ 
ดั
งเคยมี
ผู
ศึ
กษาเปรี
ยบเที
ยบ
ศรี
ธนญชั
ย 
ไว้
 ๑๗ ส�
านวน ซึ
งพบว่
มี
ความยาวและรายละเอี
ยดปลี
กย่
อยต่
างกั
น แม้
การด�
าเนิ
นเรื
อง
จะว่
าด้
วยชี
วิ
ตของบุ
คคลผู
หนึ
งตั
งแต่
เกิ
ดจนตาย แต่
ก็
แบ่
งวิ
ธี
การเล่
าเรื
องเป็
นตอนต่
าง ๆ (บางส�
านวนมี
มากถึ
งราว ๘๐ ตอน) 
แต่
ละตอนสร้
างความขบขั
นสนุ
กสนานชวนติ
ดตาม ซึ
งแยกอ่
าน 
หรื
อหยิ
บยกมาเล่
าสู่
กั
นฟั
งได้
ตามกาลเทศะ
โครงเรื่
อง
ศรีธนญชัย
ส่
วนที่
คล้
ายคลึ
งและมั
กคุ้
นกั
นมี
อยู่
พอ
สั
งเขปว่
า ในสมั
ยอยุ
ธยา นางเหรากั
บนายนั
นทาปรารถนามี
บุ
ตร
จึ
งบวงสรวงสิ
งศั
กดิ
สิ
ทธิ
 ต่
อมาได้
บุ
ตรชายสองคน คนโตให้
ชื
อว่
ศรี
ธนญชั
ย 
ในวั
ยเด็
กมี
แม่
ค้
าแบ่
งขนมให้
ศรี
ธนญชั
ยและน้
องไม่
เท่
ากั
น 
เป็
นปมส�
าคั
ญท�
าให้
ศรี
ธนญชั
ยเริ
มคิ
ดใช้
ปั
ญญาเพื
อไม่
ให้
ตั
วเอง
เสี
ยเปรี
ยบ หรื
อเอาตั
วรอด  เมื
อแม่
ให้
พาน้
องไปอาบน�
าพร้
อมสั
ว่
า “ล้
างให้
สะอาด” ศรี
ธนญชั
ยจึ
งเอามี
ดผ่
าท้
องน้
อง อ้
างว่
า “ล้
าง
ทั้
งนอกและใน” ท�
าให้
ถู
กไล่
ไปอยู่
วั
ด (บ้
างว่
าบวชเป็
นสามเณร) 
ศรี
ธนญชั
ยก่
อคดี
กั
บสมภารหลายเรื
องรวมทั
งปล�
าหลานสาว
สมภาร ท�
าให้
ถู
กไล่
ออกจากวั
ด พ่
อแม่
เลยขายให้
แม่
ค้
า แม่
ค้
ขายต่
อ (บ้
างว่
าฝาก) ไปอยู
กั
บ “หลวงนาย” ขุ
นนางในวั
ง ซึ
งก็
ยั
ไม่
วายก่
อกวนและสร้
างความปั
นป่
วนให้
อี
ก (เช่
นตอนไฟไหม้
เรื
อน) จากนั
นศรี
ธนญชั
ยถวายตั
วเป็
นตลกหลวงในแผ่
นดิ
นพระเจ้
เจษฎา (บ้
างว่
าพระเจ้
าแผ่
นดิ
นขอไปเป็
นบุ
ตรบุ
ญธรรมตั
งแต่
เด็
ก) 
ถู
กพระเจ้
าแผ่
นดิ
นหยอกล้
อและทดลองปั
ญญาในสถานการณ์
ต่
าง ๆ มากมาย (เช่
น ตอนไก่
ตั
วผู
 ขอที
เท่
าแมวดิ
นตาย มาก่
อน
ไก่
 ฯลฯ) บางส�
านวนศรี
ธนญชั
ยมี
บทบาทชิ
งไหวชิ
งพริ
บกั
บ 
“ข้
าพเจ้
าเข้
าใจว่
า เห็
นจะเป็
นหนั
งสื
อแต่
งในสมั
ยรั
ชกาลที
 ๔  
...ด้
วยปรากฏว่
า โปรดให้
เขี
ยนเรื
องศรี
ธนญไชยที
ในพระวิ
หารวั
ดปทุ
มวั
น  
เมื
อในรั
ชกาลที
 ๔ จึ
งสั
นนิ
ษฐานต่
อไปว่
าเสภานี
เห็
นจะเป็
นหนั
งสื
แต่
งส�
าหรั
บขั
บถวายเวลาทรงเครื
องใหญ่
ค�
ำน�
ำหนั
งสื
อเสภำเรื
อง 
ศรี
ธนญไชยเชี
ยงเมี
ยง
 (ส�
ำนวนกลอน) พ.ศ. ๒๔๖๓ 
พระนิ
พนธ์
สมเด็
จฯ กรมพระยำด�
ำรงรำชำนุ
ภำพ
ภาพจิ
ตรกรรมฝาผนั
งในพระวิ
หาร
วั
ดปทุ
มวนาราม กรุ
งเทพฯ 
เขี
ยนเรื่
อง
ศรีธนญชัย
 ตอนนี้
เป็
นตอนที่
มี
แขกเมื
องไทรบุ
รี
มาท้
าพนั
นชนไก่
ศรี
ธนญชั
ยให้
จั
บเอาแร้
งมาถอนขน 
ขั
งให้
อดโซ เมื่
อน�
าออกมาตี
กั
บไก่
เมื
องไทรบุ
รี
จึ
งจั
บไก่
คู่
ต่
อสู้
กิ
นเป็
นอาหาร
<
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...124