30
วั
ฒนธ รม
งานท�
าทองรู
ปพรรณลวดลายโบราณของเมื
องเพชรบุ
รี
ทั
งสร้
อยคอ แหวน ก�
าไล ต่
างหู
 ฯลฯ ถื
อเป็
นศิ
ลปหั
ตถ-
กรรมคู
เมื
องที
มี
ชื
อเสี
ยงอย่
างยิ
ง  ได้
รั
บยกย่
องให้
เป็
น 
“สกุ
ลช่
างทองเมื
องเพชร”  ที
มี
หลั
กฐานว่
ารุ
งเรื
องมาตั
งแต่
สมั
ยรั
ชกาลที่
 ๕ 
ก่
อนหน้
านั
นในยุ
คต้
นรั
ตนโกสิ
นทร์
 ตั
งแต่
สมั
ยรั
ชกาลที
 ๑ 
มี
กฎหมายระบุ
ห้
ามชาวบ้
าน ประชาชนสามั
ญ ประดั
บร่
างกาย
ด้
วยสร้
อยทอง แหวนทอง จั
บปิ
งทอง ก�
าไลทอง สรรพนานาทอง
รู
ปพรรณทั
งหลาย เนื
องจากมี
การปล้
นฆ่
าแย่
งชิ
งทองค�
ากั
นมาก 
เพราะเป็
นช่
วงหลั
งสงครามเสี
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยาครั
งที
 ๒ มาไม่
นาน 
ผู้
คนยากแค้
นอดอยาก เกิ
ดปล้
นสะดมรุ
นแรงไปทั่
วทุ
กหย่
อมย่
าน 
จนมาถึ
งสมั
ยรั
ชกาลที
 ๕ จึ
งมี
การผ่
อนผั
นให้
ประชาชนสามารถ 
ถื
อครองทองค�
าได้
ตามก�
าลั
งทรั
พย์
  การท�
าทองรู
ปพรรณจึ
งกลาย
เป็
นงานอาชี
พที่
รุ่
งเรื
องขึ้
นในเมื
องเพชรบุ
รี
มาตั้
งแต่
บั
ดนั้
ครู
ช่
างทองเมื
องเพชรฯ คนแรกที
ปรากฏนามชั
ดเจนคื
อ 
ครู
หวน
ตาลวั
นนา
 (พ.ศ. ๒๔๐๔ - ๒๔๙๕) ครู
หวนท�
าทอง 
อยู่
ร่
วม ๓๐ ปี
มาเลิ
กไปเมื่
อแก่
เฒ่
าตามองไม่
เห็
น ฝั
งเพชรพลอย
ในเครื่
องทองไม่
ได้
ครู
หวนมี
ชื
อเสี
ยงว่
าเป็
นช่
างทองที
สุ
จริ
ต กลั
วเกรงบาปกรรม 
เช่
นเมื
อมี
คนมาบอกขายทองในราคาถู
ก หากท่
านสงสั
ยว่
าเป็
น 
ของขโมยมา  ถู
กลอกจากองค์
พระพุ
ทธรู
ป  หรื
อแม้
เป็
นตะกรุ
ทองค�
าเอามาหลอม  ท่
านจะไม่
ยอมแตะต้
อง ไม่
ยอมรั
บมา
ประดิ
ษฐ์
เป็
นเครื
องทอง ท่
านจึ
งเป็
นที
เคารพนั
บถื
อ ไว้
เนื
อเชื
อใจ
ของคนทั
วไป แต่
เมื
อครู
หวนสิ
นชี
วิ
ตไปแล้
ว ไม่
มี
ลู
กหลานคนใด
สื
บทอดอาชี
พช่
างท�
าทองต่
อมา
ป้
าเนื่
อง แฝงสี
ค�
า สมั
ยเมื่
อเกื
อบ ๒๐ ปี
ก่
อนตอนที่
ยั
งท�
าทอง
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...124