เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
35
เมื
อเก็
บสะสมเงิ
นทุ
นได้
จึ
งมาเปิ
ดร้
านรั
บท�
าทองโบราณของตั
วเอง 
เป็
นที
เล่
าลื
อว่
าฝี
มื
องดงาม ละเอี
ยดประณี
ต ทั
งยั
งประยุ
กต์
ดั
ดแปลงงานทองรู
ปพรรณแบบโบราณให้
ทั
นสมั
ยขึ
น เป็
นที
นิ
ยม
ของลู
กค้
ามาจนถึ
งปั
จจุ
บั
ต่
อมาช่
างอ้
วนจึ
งเปิ
ดสอนการท�
าทองโบราณ มี
ญาติ
พี
น้
อง
พรรคพวกจากภาคอี
สาน ทั
งจั
งหวั
ดขอนแก่
น อุ
ดรธานี
 หนอง- 
บั
วล�
าภู
 รวมทั
งนครสวรรค์
 เป็
นเครื
อข่
ายมาฝึ
กท�
าทองและเปิ
ด 
ร้
านท�
าทองโบราณในเมื
องเพชรบุ
รี
อยู
อี
กไม่
ต�
ากว่
า ๕๐ คน เฉพาะ
ที่
บ้
านช่
างอ้
วนที่
เดี
ยวก็
มี
ช่
างทองมากกว่
า ๑๐ คนแล้
ว 
ปั
จจุ
บั
นในซอยสงวนดี
 ข้
างศาลเจ้
าวั
ดลาด เมื
องเพชรบุ
รี
ถื
อเป็
นย่
านช่
างทองแบบเพชรบุ
รี
โบราณ มี
ช่
างอี
สานกว่
า ๒๐ คน
พ�
านั
กอยู
ในห้
องแถวละแวกนี
ร่
วม ๑๐ ห้
อง และยั
งมี
ช่
างทอง
อี
สานรั
บงานอยู
ตามห้
องแถวต่
าง ๆ ในเขตตั
วเมื
องอี
กหลายแห่
ง 
หนึ
งในนั
นคื
อ “ช่
างเขี
ยว” หรื
อนายสิ
ทธิ
คุ
ณ ทู
ลพุ
ทธา อายุ
๔๖ ปี
ชาวหนองบั
วล�
าภู
ญาติ
ห่
าง ๆ ของช่
างอ้
วน  ช่
างเขี
ยวมาฝึ
กท�
ทองเมื
องเพชรฯ ตั
งแต่
ปี
 พ.ศ. ๒๕๓๖ จนช�
านาญ และเปิ
ดร้
าน
รั
บท�
าทองของตั
วเองมา ๑๐ กว่
าปี
แล้
ว  ช่
างเขี
ยวเล่
าว่
า เมื
อปี
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที
ค่
าเงิ
นบาทลอยตั
ว เคยเกิ
ดวิ
กฤตครั
งใหญ่
ของ 
ช่
างทองเมื
องเพชรฯ เนื
องจากงานท�
าทองไม่
มี
 ช่
างที
ฝึ
กกั
นไว้
หนี
กลั
บอี
สานไปท�
าอย่
างอื
นหมด แต่
ช่
างเขี
ยวก็
อดทนฟั
นฝ่
ามา 
จนได้
แต่
ช่
างเขี
ยวก็
กล่
าวด้
วยว่
า หากหมดรุ
นของตนแล้
ว คงยาก 
ที
จะหาคนอี
สานรุ
นใหม่
มาสื
บต่
อการท�
าทองโบราณของเพชรบุ
รี
ได้
อี
ก เพราะงานท�
าทองโบราณเป็
นงานหนั
ก ต้
องใช้
ความอดทน
สู
ง ยิ
งในช่
วงเริ
มหั
ดท�
าทองระยะ ๓-๔ เดื
อนแรกที
กิ
นอยู
กั
บครู
นั
นจะแทบไม่
ได้
เงิ
นเดื
อนกั
นเลย นอกจากครู
หยิ
บยื
นให้
บ้
างที
ละ 
๑๐๐-๒๐๐ บาท เด็
กรุ
นใหม่
จะอดทนกั
นไม่
ไหว สู
ไปท�
างาน
โรงงาน หรื
อขายของตามห้
างสรรพสิ
นค้
ายั
งจะได้
เงิ
นมากกว่
แต่
ก็
ยั
งมี
เรื
องน่
ายิ
นดี
 ที
ช่
างอ้
วน - สถิ
ตย์
 นาใจดี
 ครู
ช่
าง 
อี
สานคนแรกที
มาบุ
กเบิ
กท�
าทองโบราณในเมื
องเพชรบุ
รี
ยั
พยายามขยายเครื
อข่
ายชาวอี
สานให้
มาฝึ
กหั
ดงานท�
าทองโบราณ
แบบเพชรบุ
รี
อยู
ตลอด ส่
วนตั
วช่
างอ้
วนเองก็
ได้
รั
บเชิ
ญให้
ไปเป็
อาจารย์
สอนงานทองโบราณให้
แก่
กาญจนาภิ
เษกวิ
ทยาลั
ย 
ช่
างทองหลวง ในพระบรมมหาราชวั
ง ต่
อเนื
องมา ๑๐ กว่
าปี
แล้
ว 
จึ
งน่
าจะพอมั
นใจและเชื
อมั
นได้
ว่
างานช่
างทองโบราณของ 
เมื
องเพชรบุ
รี
จะยั
งไม่
สิ
นสู
ญ และน่
าจะสื
บเนื
องพั
ฒนาต่
อไป 
อย่
างรุ่
งเรื
องยิ่
งขึ้
นในอนาคตข้
างหน้
งานทองรู
ปพรรณประดั
บอั
ญมณี
ฝี
มื
อช่
างรุ่
นใหม่
ในความดู
แลของช่
างอ้
วน
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...124