เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
33
ในปี
 พ.ศ. ๒๕๕๕ นี
 คุ
ณยายเนื
องมี
อายุ
ได้
 ๙๘ ปี
 เพิ
งเลิ
ท�
าทองไปได้
 ๒ ปี
เพราะแก่
มาก ทุ
กวั
นนี
ลู
กสาวของคุ
ณยาย คื
คุ
ณป้
ามณฑา แฝงสี
ค�
า อายุ
๖๘ ปี
 ยั
งรั
บท�
าสร้
อย แหวน จี
 ต่
างหู
อยู
บ้
างตามก�
าลั
ง  ส่
วนทางสายคุ
ณยายฉิ
วนั
น ทั
งคุ
ณยายเอง 
และลู
กสาวต่
างเลิ
กท�
าทองไปนานแล้
ว มี
เพี
ยงหลานสาวที
ยั
งรั
ท�
าแหวนและก�
าไลทองอยู่
บ้
าง
การท�
าทองรู
ปพรรณจะเริ
มจากน�
าทองค�
าแท่
งเนื
อบริ
สุ
ทธิ
มา
หลอมเทลงในพิ
มพ์
หรื
อตี
แผ่
เป็
นเส้
น เมื
อขึ
นรู
ปทองเป็
นชิ
นส่
วน
แล้
วจะประกอบเป็
นรู
ปพรรณในลั
กษณะของสร้
อย จี
 แหวน ก�
าไล 
ตามแบบที
ลู
กค้
าต้
องการ  ขั
นตอนนี
ต้
องใช้
ความละเอี
ยดประณี
อย่
างยิ
ง ในการตั
ด ต่
อ แกะ ฉลุ
 ฝั
งเพชรพลอย งานช่
างทองแบบ
โบราณจึ
งต้
องอาศั
ยความประณี
ตและสมาธิ
ในการท�
างานอย่
าง
ที
สุ
ด ต้
องใช้
เวลาและความอุ
ตสาหะพยายามค่
อนข้
างมาก เพื
ให้
ได้
คุ
ณค่
าทางศิ
ลปะ นอกเหนื
อไปจากคุ
ณค่
าของเนื
อทองค�
วั
ตถุ
งานเครื
องทองรู
ปพรรณเด่
น ๆ ของเพชรบุ
รี
มี
ดั
งเช่
น สร้
อย 
หกเสา สร้
อยแปดเสา สร้
อยปะวะหล�
า สร้
อยข้
อมื
อลู
กสน จี
ลู
กสน 
ต่
างหู
เต่
าร้
าง ต่
างหู
ลู
กสน แหวนกระดุ
ม ฯลฯ 
ปั
จจุ
บั
นนี
แม้
ยั
งมี
คนเพชรบุ
รี
และคนในเขตจั
งหวั
ดอื
น ๆ 
เข้
ามาจ้
างช่
างทองเมื
องเพชรฯ ผลิ
ตงานอยู
เป็
นจ�
านวนมาก แต่
ช่
างทองที
เป็
นสายเลื
อดคนเพชรบุ
รี
แท้
ๆ กลั
บแทบไม่
มี
เหลื
ออี
แล้
ว ลู
กหลานล้
วนไปท�
าอาชี
พอื
นหมดสิ
น ช่
างที
รั
บท�
าทองโบราณ
ในเมื
องเพชรฯ ปั
จจุ
บั
น นอกจากช่
างเชื
อสายจี
นของร้
านเจ๊
จู
ในตลาดเมื
องเพชรฯ ที
มี
บรรพบุ
รุ
ษเป็
นช่
างทองมาจากเมื
องจี
น 
และรุ
นลู
กหลานปั
จจุ
บั
นหั
นมาจั
บงานทองโบราณแล้
ว ยั
งมี
ช่
าง
ที
มาจากภาคอี
สานอี
กหลายสิ
บคน มาสื
บต่
องานช่
างทองเพชรบุ
รี
โบราณไว้
เริ
มแรกเมื
อประมาณปี
 พ.ศ. ๒๕๒๙ 
นายสถิ
ตย์
 นาใจดี
หรื
อ 
“ช่
างอ้
วน”
 ชาวขอนแก่
น มาฝึ
กท�
าทองที
จั
งหวั
ดระยองอยู
๖ ปี
  เมื
อเพื
อนที
เป็
นลู
กจ้
างท�
าทองในเมื
องเพชรฯ ชวนให้
มา
ท�
างานด้
วยกั
น ช่
างอ้
วนจึ
งมี
โอกาสเห็
นการท�
าทองแบบโบราณ 
ของคนเพชรฯ และได้
ใช้
วิ
ชา “ครู
พั
กลั
กจ�
า” อยู
หลายปี
จนมี
ฝี
มื
อ 
แม่
พั
บ ชู
บดิ
นทร์
ครู
ช่
างทองในสายตระกู
ลทองสั
มฤทธิ์
พ่
อโช สุ
วรรณช่
าง
หนึ่
งในช่
างรุ่
นครู
ของช่
างทองเมื
องเพชรฯ
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...124