เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
31
ยั
งมี
ช่
างทองเมื
องเพชรฯ สองตระกู
ลใหญ่
ตั
งบ้
านเรื
อนอยู
ละแวกถนนพานิ
ชเจริ
ญ ในเขตตั
วเมื
องเลี
ยบล�
าน�้
าเพชรบุ
รี
ฟากตะวั
นออก คื
อตระกู
ล 
“สุ
วรรณช่
าง”
 และ 
“ทองสั
มฤทธิ
” 
ช่
างทองทั
งสองสายนี
เริ
มท�
าทองมาตั
งแต่
สมั
ยพระบาทสมเด็
จ 
พระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว รั
ชกาลที่
 ๕ เช่
นกั
น 
ตระกู
ล “สุ
วรรณช่
าง”  มี
ต้
นตระกู
ลคื
นายโช สุ
วรรณช่
าง
(พ.ศ. ๒๔๑๖-๒๔๙๐) ฝึ
กวิ
ชาช่
างทองมาจากนายต่
าย เทศศิ
ริ
ชาวบ้
านท่
าช่
อง ต�
าบลท่
าราบ อ�
าเภอเมื
อง จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
 เมื
ฝึ
กท�
าทองคล่
องดี
แล้
ว ก็
เริ
มอาชี
พท�
าทองโดยรั
บงานอยู
ที
บ้
าน 
เปิ
ดร้
าน “พ่
อโช” รั
บท�
าสร้
อย ปิ
น แหวน และเครื
องประดั
บต่
าง ๆ 
ตามความต้
องการของลู
กค้
า  
ร้
านพ่
อโชนี
นอกจากจะเป็
นเรื
อนพ�
านั
กกั
บสถานที
รั
บงานแล้
ว 
ยั
งเป็
นโรงเรี
ยนฝึ
กช่
างทองเมื
องเพชรฯ รุ
นใหม่
ให้
กั
บญาติ
พี
น้
อง 
บุ
ตรหลาน  ร้
านพ่
อโชเปิ
ดรั
บงานมายาวนาน จนกระทั
งป้
าทองค�
า 
(สุ
วรรณช่
าง) เกษนรา ลู
กสาวพ่
อโชถึ
งแก่
กรรมไปในปี
 พ.ศ. 
๒๕๑๕ หลั
งจากนั้
นก็
ไม่
มี
ใครในสายสกุ
ลนี้
สื
บต่
องานช่
างทองอี
ส่
วนตระกู
ล “ทองสั
มฤทธิ
” แต่
เดิ
มเป็
นช่
างท�
าเครื
องทอง
เหลื
อง อยู
ข้
างวั
ดป่
าแป้
น อ�
าเภอบ้
านลาด จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
  เมื
ลู
กหลานย้
ายจากบ้
านวั
ดป่
าแป้
นมาอยู
ที
ถนนพานิ
ชเจริ
ญ ในตั
เมื
องเพชรฯ จึ
งได้
เริ
มท�
าทองและเปิ
ดร้
าน “ทองสั
มฤทธิ
” รั
บท�
เครื
องทอง ซื
อขายแลกเปลี
ยนทองรู
ปพรรณ และฝึ
กสอนลู
กหลาน
ให้
เป็
นช่
างทอง 
สตรี
ลู
กหลานของตระกู
ลนี
สองท่
านได้
เป็
นช่
างทองมี
ชื
อของ
เมื
องเพชรฯ คื
อ 
คุ
ณยายฉิ
ว บุ
ญศิ
ริ
 และ
คุ
ณยายเนื
อง แฝงสี
ค�
า 
ทั
งสองท่
านเป็
นศิ
ษย์
ของนางพั
บ (ทองสั
มฤทธิ
) ชู
บดิ
นทร์
 โดยคุ
ยายเนื
องนั
นเคยได้
รั
บเกี
ยรติ
จากส�
านั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรม 
แห่
งชาติ
 ให้
เป็
นผู
มี
ผลงานดี
เด่
นทางวั
ฒนธรรม สาขาการช่
างฝี
มื
อ 
(ช่
างทอง) ในปี
 พ.ศ. ๒๕๓๑
ช่
างทองรุ่
นใหม่
ที่
เป็
นชาวอี
สาน
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...124