32
วั
ฒนธ รม
ต่
างหู
และแหวน
ที่
น�
าเอารู
ปแบบงานกระดุ
มเสื้
เดิ
มมาปรั
บใช้
กรรมวิ
ธี
ท�
าทองแบบโบราณ
ที่
ต้
องใช้
ทั้
งฝี
มื
อและความ
อุ
ตสาหะอย่
างมาก
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...124