เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕
1
บทบรรณาธิ
การ
เจ้
าของ
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
ด�
าเนิ
นการโดย
ส�
านั
กนวั
ตกรรมทางวั
ฒนธรรม
บรรณาธิ
การ
นางปริ
ศนา
พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ผู้
ช่
วยบรรณาธิ
การ
นางยุ
พา
ทวี
วั
ฒนะกิ
จบวร
ผู้
อ�
านวยการส�
านั
กนวั
ตกรรมทางวั
ฒนธรรม
กองบรรณาธิ
การ
นางสาวกิ่
งทอง มหาพรไพศาล
นางสาวเยาวนิ
ศ เต็
งไตรรั
ตน์
นายชุ
มศั
กดิ์
หรั่
งฉายา
นายมณฑล
ยิ่
งยวด
นางสาวสิ
ริ
วิ
ภา ขุ
นเอม
นางสาวธนพร สิ
งห์
นวล
นายศาตนั
นท์
จั
นทร์
วิ
บู
นายสุ
วิ
จั
กขณ์
บวรธรรมทั
ศน์
ฝ่
ายจั
ดพิ
มพ์
นางพิ
มพ์
รวี
วั
ฒนวรางกู
นางปนั
ดดา
น้
อยฉายา
ฝ่
ายกฎหมาย
นางสาวสดใส จ�
าเนี
ยรกุ
ผู้
จั
ดท�
บริ
ษั
ทวิ
ริ
ยะธุ
รกิ
จ จ�
ากั
พิ
มพ์
ที่
โรงพิ
มพ์
ชุ
มนุ
มสหกรณ์
การเกษตรแห่
งประเทศไทย จ�
ากั
ท่
านที
ประสงค์
จะน�
าข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใด ๆ ในวารสารวั
ฒนธรรม
ไปเผยแพร่
กรุ
ณาติ
ดต่
อประสานกั
บบรรณาธิ
การหรื
อนั
กเขี
ยนท่
านนั
น ๆ
โดยตรง ข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใด ๆ ที
ตี
พิ
มพ์
เผยแพร่
ในวารสาร
วั
ฒนธรรม ฉบั
บนี้
เป็
นความคิ
ดเห็
นเฉพาะตั
วของผู
เขี
ยน คณะผู
จั
ดท�
ไม่
จ�
าเป็
นต้
องเห็
นด้
วยและไม่
มี
ข้
อผู
กพั
นกั
บกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมแต่
อย่
างใด หากท่
านมี
ความประสงค์
จะส่
งบทความ เรื่
องสั้
น สารคดี
บทกวี
ทรรศนะ ปกิ
ณกะ ภาพข่
าว หรื
อกิ
จกรรมอื
นใดเกี
ยวกั
บงาน
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมต่
าง ๆ รวมทั
งท่
านที
ต้
องการให้
ข้
อเสนอแนะหรื
อส่
ข่
าวสารเพื่
อการเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
กรุ
ณาส่
งถึ
กองบรรณาธิ
การวารสารวั
ฒนธรรม
ส�
านั
กนวั
ตกรรมทางวั
ฒนธรรม กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เลขที่
๑๔ ถนนเที
ยมร่
วมมิ
ตร เขตห้
วยขวาง กรุ
งเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศั
พท์
๐-๒๒๔๗-๐๐๒๘ ต่
อ ๑๒๐๘-๙
E-mail:
Facebook:
DCP กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
Website:
วั
สดี
ค่
ะ... วารสาร “วั
ฒนธรรม” ที
ท่
านถื
ออ่
านอยู
นี
เป็
นวารสาร ราย ๓ เดื
อนฉบั
บแรก ที
กรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม ได้
หยิ
บยกในเรื
องของมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมในแต่
ละด้
าน
มาน�
าเสนอให้
ได้
อ่
านสบาย ๆ แต่
เข้
มข้
นด้
วยเนื
อหาสาระ และคุ
ณค่
าทางวั
ฒนธรรม ที
ไม่
หนั
กหรื
อเบา
จนเกิ
นไป
ซึ
งที
มงานมี
ความตั
งใจที
จะน�
าเสนอสิ
งดี
ๆ มาให้
กั
บท่
านผู
อ่
าน นอกจากนี
เรายั
งเปิ
ดพื
นที
ในวารสาร ให้
ทุ
กท่
านได้
เข้
ามามี
ส่
วนร่
วมในการน�
าเสนอเนื
อหาสาระทางวั
ฒนธรรม การสะท้
อนมุ
มมอง
เพื
อการพั
ฒนาและสร้
างสรรค์
ตลอดจนการฝากข่
าวประชาสั
มพั
นธ์
กิ
จกรรมทางวั
ฒนธรรม และยิ
นดี
รั
ข้
อเสนอแนะ ติ
ชม เพื่
อให้
วารสารมี
คุ
ณค่
ามากยิ่
งขึ้
ส�
าหรั
บหน่
วยงานหรื
อบุ
คคล ที
สนใจจะขอรั
บวารสาร “วั
ฒนธรรม” สามารถแจ้
งชื
อ ที
อยู
มาได้
ที
email :
หรื
อช่
องทางติ
ดต่
อต่
าง ๆ ที่
แจ้
งไว้
ด้
านล่
างนี้
ค่
วั
ฒนธ รม
วารสารวั
ฒนธรรม จั
ดพิ
มพ์
เพื่
อการเผยแพร่
ห้
ามจ�
าหน่
าย
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...124