พระราชพิ
ธี
จรดพระนั
งคั
แรกนาขวั
ณ ท
องสนามหลวง
ภาพ : ประเวช ตั
นตราภิ
รมย
/ สํ
านั
กพิ
มพ
บั
วสรวง
เก็
บสี
ด
วยแสง
ระราชพิ
ธี
จรดพระนั
งคั
ล หรื
อที่
เรี
ยกกั
นว
า “พระราชพิ
ธี
แรกนาขวั
ญ”
กระทํ
าในเดื
อนหก (โดยมากมั
กตรงกั
บช
วงต
นเดื
อนพฤษภาคม)
“นั
งคั
ล” เป
นคํ
าบาลี
แปลว
าไถ พระราชพิ
ธี
นี้
เป
นการจํ
าลองการทํ
านา
พร
อมกั
บการขอพระพุ
ทธคุ
ณและเทพเจ
าดลบั
นดาลให
พื
ชพั
นธุ
ธั
ญญาหาร
ในพระราชอาณาจั
กรอุ
ดมสมบู
รณ
นั
ยหนึ่
งคื
อเปรี
ยบเสมื
อนว
พระเจ
าแผ
นดิ
นทรงประกอบการกสิ
กรรมด
วยพระองค
เอง
ทั้
งยั
งเป
นนิ
มิ
ตหมายว
าฤดู
กาลเพาะปลู
กได
เริ่
มขึ้
นแล
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...124