34
วั
นหนึ่
งจึ
งหลอกพาเข้
าไปในป่
า ทุ
บตี
จนสลบแล้
วเอาท่
อนไม้
ทั
บไว้
แต่
โหงพรายของขุ
นแผนก็
มาช่
วยได้
ทั
นางวั
นทองจึ
งให้
ลู
กไปอยู่
กั
บนางทองประศรี
ที่
กาญจนบุ
รี
พลายงามได้
ร่ำ
�เรี
ยนวิ
ชาของพ่
อจนเชี่
ยวชาญ ขุ
นแผน
จึ
งพาไปฝากไว้
กั
บหมื่
นศรี
เพื่
อหาโอกาสให้
เข้
ารั
บราชการ
ทางฝ่
ายพระเจ้
าเชี
ยงอิ
นทร์
เจ้
าเมื
องเชี
ยงใหม่
ให้
ทหารไปชิ
งตั
ว “นางสร้
อยทอง” ธิ
ดาพระเจ้
าล้
านช้
าง
ระหว่
างที่
เดิ
นทางไปยั
งกรุ
งศรี
อยุ
ธยา เพราะพระเจ้
าล้
านช้
างต้
องการเป็
นไมตรี
ด้
วย จึ
งส่
งธิ
ดามาถวายตั
แล้
วพระเจ้
าเชี
ยงอิ
นทร์
ก็
ยั
งส่
งหนั
งสื
อท้
าทายสมเด็
จพระพั
นวษาอี
กด้
วย พลายงามได้
โอกาสจึ
งอาสาออกไปรบ
และขอให้
ปล่
อยขุ
นแผนออกจากคุ
ก เพื่
อจะได้
ช่
วยกั
นทำ
�ศึ
ก ขุ
นแผนจึ
งพ้
นโทษ
ในขณะที่
กำ
�ลั
งเตรี
ยมทั
พ นางแก้
วกิ
ริ
ยาก็
คลอดลู
กเป็
นชาย ขุ
นแผนตั้
งชื่
อว่
า “พลายชุ
มพล” แล้
วขุ
นแผน
กั
บพลายงามก็
คุ
มทั
พมุ่
งสู่
เชี
ยงใหม่
ขุ
นแผนได้
แวะเยี่
ยม “พระพิ
จิ
ตรกั
บนางบุ
ษบา” ซึ
งเคยให้
ความช่
วยเหลื
เมื
อครั
งขุ
นแผนกั
บนางวั
นทองเข้
ามอบตั
ว พลายงามจึ
งได้
พบ “นางศรี
มาลา” และได้
นางเป็
นภรรยา จากนั
นก็
คุ
มทั
ไปรบกั
บเชี
ยงใหม่
และได้
ชั
ยชนะ ครั้
นกลั
บถึ
งกรุ
งศรี
อยุ
ธยา ขุ
นแผนก็
ได้
เป็
น “พระสุ
ริ
นฤาไชย” เจ้
าเมื
องกาญจนบุ
รี
ส่
วนพลายงามก็
ได้
เป็
น “จมื่
นไวยวรนาถ” และสมเด็
จพระพั
นวษาก็
ยก “นางสร้
อยฟ้
า” ธิ
ดาของพระเจ้
าเชี
ยงอิ
นทร์
ให้
แต่
งงานกั
บพระไวยพร้
อมๆ กั
บนางศรี
มาลา
พระไวยอยากให้
แม่
มาอยู่
กั
บตนและคื
นดี
กั
บพ่
อ จึ
งไปลั
กพานางวั
นทองมาอยู่
ด้
วย ขุ
นช้
างเคื
องมาก
จึ
งไปฟ้
องสมเด็
จพระพั
นวษา และมี
การไต่
สวนคดี
กั
นอี
กครั้
งหนึ่
ง ในที่
สุ
ดสมเด็
จพระพั
นวษาก็
ถามความสมั
ครใจ
ของนางวั
นทองว่
า จะเลื
อกอยู่
กั
บใคร แต่
นางก็
ตั
ดสิ
นใจไม่
ได้
สมเด็
จพระพั
นวษาหาว่
า นางเป็
นหญิ
งสองใจจึ
งสั่
ให้
นำ
�ตั
วไปประหารชี
วิ
ต พระไวยพยายามอ้
อนวอนขออภั
ยโทษได้
แต่
ไปห้
ามการประหารไม่
ทั
ในครอบครั
วของพระไวยก็
ไม่
ราบรื่
นนั
ก เพราะนางสร้
อยฟ้
าไม่
พอใจที
พระไวยและนางทองประศรี
รั
กนางศรี
มาลามากกว่
านาง จึ
งมั
กจะมี
การทะเลาะวิ
วาทกั
นอยู่
เสมอ นางสร้
อยฟ้
าเจ็
บใจจึ
งให้
“เถรขวาด”
ทำ
�เสน่
ห์
ให้
พระไวยหลงรั
กนาง แล้
วนางสร้
อยฟ้
าก็
หาเรื่
องใส่
ความให้
พระไวยตี
นางศรี
มาลา พลายชุ
มพลเข้
าไป
เถรขวาดทำ
�เสน่
ห์
ให้
นางสร้
อยฟ้
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...124