รู
ปทรง (form)
การสร
างรู
ปทรงของเครื่
องจั
กสานนั้
นสั
มพั
นธ
กั
การใช
สอย เพราะวั
ตถุ
ประสงค
หลั
กของการทํ
าเครื
องจั
กสานคื
ประโยชน
ใช
สอย
ดั
งนั้
น รู
ปทรงของเครื่
องจั
กสานจึ
งถู
กกํ
าหนด
ด
วยการใช
สอย เช
น คุ
ตี
ข
าวของภาคเหนื
อซึ่
งเป
นภาชนะ
จั
กสานขนาดใหญ
เส
นผ
าศู
นย
กลางปากกว
างประมาณ ๒-๓
เมตร สู
งประมาณ ๑ เมตร ใช
สํ
าหรั
บฟาดข
าวให
หลุ
ดจากรวง
จึ
งต
องสานให
ปากกว
าง ก
นนู
นขึ้
นเล็
กน
อย และต
องแข็
งแรง
ทนทาน สิ่
งเหล
านี้
ถู
กกํ
าหนดโดยการใช
สอย เช
นเดี
ยวกั
ตะแกรงที่
ใช
สอยต
างกั
นจะมี
รู
ปทรงต
างกั
น เช
ตะแกรงร
อน
สํ
าหรั
บร
อนสิ
งต
างๆ เช
น ร
อนเมล็
ดพื
ชเพื่
อเอาวั
ชพื
ชและ
สิ
งเจื
อปนออก ตาตะแกรงจะถี
หรื
อห
างขึ
นอยู
กั
บสิ
งที
ต
องการร
อน
ตะแกรงช
อนปลา
สํ
าหรั
บช
อนปลา สานด
วยไม
ไผ
รู
ปกลม
คล
ายผลมะนาวผ
าซี
ก มี
ขอบ ขนาดและตาตะแกรงขึ้
นอยู
กั
ขนาดของปลาที่
ต
องการจะช
อน ตะแกรงขนาดเล็
กตาถี่
ใช
ช
อน
ปลาขนาดเล็
ก ตะแกรงขนาดใหญ
ตาห
างยกขอบสู
งใช
ช
อนปลา
ตั
วใหญ
ตะแกรงปลาไหล
ตะแกรงช
อนปลาไหล สานด
วย
ตอกไม
ไผ
ตาถี
ๆ รู
ปมะนาวตั
ด ค
อนข
างลึ
ก ขนาดใหญ
เส
นผ
ศู
นย
กลางปาก ประมาณ ๗๐-๑๒๐ เซนติ
เมตร ขอบปากใช
ไม
ไผ
เหลาเป
นซี่
เล็
กๆ ถั
กติ
ดไว
โดยรอบ ป
องกั
นไม
ให
ปลาไหลออก
ดั
งกล
าวแล
ว จะเห็
นว
า รู
ปทรงของเครื่
องจั
กสาน
สั
มพั
นธ
กั
บการใช
สอย และสั
มพั
นธ
กั
บขนบประเพณี
ความเชื่
ของกลุ
มชนด
วย เช
น เครื
องจั
กสานประเภทก
องเข
า กระติ
บ แอบ
หรื
อแอ
บ ภาชนะสํ
าหรั
บใส
ข
าวเหนี
ยวนึ่
งมี
ทั้
งที่
ใส
ไว
กิ
นที่
บ
าน
และพกพาไปทํ
างานนอกบ
าน ขนาดของก
องเข
าจะเล็
กหรื
ใหญ
ขึ้
นอยู
กั
บปริ
มาณของข
าวเหนี
ยวนึ่
ง ก
องเข
ามี
หู
หิ้
สํ
าหรั
บสะพายติ
ดตั
วไป ต
างจากแอบหรื
อแอ
บเข
าลั
กษณะ
เป
นกล
องสี
เหลี
ยมยาวหรื
อปลายมน สามารถพกไว
ในผ
าขาวม
คาดเอวได
สะดวก รู
ปทรงของภาชนะเหล
านี้
เป
นไปตาม
ประโยชน
ใช
สอย
๑. กระต
างวง หรื
อตะกร
ามี
หู
ภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อ สานด
วยไม
ไผ
ทาน้ํ
ามั
นยาง
๒. ชงโลง สํ
าหรั
บวิ
ดน้ํ
า สานด
วยไม
ไผ
และหวาย บริ
เวณจั
งหวั
ดป
ตตานี
๓. สอบหมาก สานด
วยกระจู
ด บริ
เวณจั
งหวั
ดพั
ทลุ
๔. กระจาดกระเดี
ยด สํ
าหรั
บใส
ผลไม
บริ
เวณภาคกลาง สานด
วยไม
ไผ
และหวาย
๕. กระบุ
งขนาดเล็
ก หรื
อกระเช
า บริ
เวณภาคกลาง สานด
วยไม
ไผ
และหวาย
๖. เป
ยว เครื่
องสวมศี
รษะประเภทงอบ สานด
วยใบจาก บริ
เวณจั
งหวั
ดนครศรี
ธรรมราช
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...124