เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
37
สื
บสาวเล่
าเรื
อง
วิ
ชญดา ทองแดง
ศรี
ธนญชั
“ช่
างประเสริ
ฐ 
เป็
นเลิ
ศกว่
าใคร
ในแผ่
นดิ
น”
ความรุ
มรวยทางภู
มิ
ปั
ญญาในสั
งคมไทยอย่
างหนึ
งคื
อการใช้
สติ
ปั
ญญา
คลี
คลายปั
ญหาหรื
อสถานการณ์
เฉพาะหน้
าให้
ผ่
านพ้
นอย่
างแยบยล 
โดยไม่
เป็
นที
โกรธเคื
องหรื
อเกลี
ยดชั
ง หากกลั
บได้
รั
บการยกย่
องว่
ามี
เชาวน์
ไวไหวพริ
บดี
  ยิ
งถ้
าเป็
นผู
มี
วาทศิ
ลป์
โดดเด่
น ใช้
ค�
าพู
ดหรื
อนั
ยของ
ภาษาโอภาปราศรั
ยพลิ
กแพลงสถานการณ์
ต่
าง ๆ ได้
เป็
นอย่
างดี
แล้
ว 
ยิ
งเป็
นที
รั
กใคร่
นิ
ยมชมชอบ  แม้
หลายครั
งกลวิ
ธี
ที
ใช้
อาจเรี
ยกได้
ว่
า 
“ฉลาดแกมโกง” ไปบ้
างก็
ตาม  
      บุ
คคลลั
กษณะเช่
นนี้
ปรากฏชั
ดในนิ
ทานพื้
นบ้
านเรื่
อง
ศรีธนญชัย
“...พระเจ้
าแผ่
นดิ
นรั
บสั่
งว่
าจะเสด็
จไป
สรงน�้
าที่
แม่
น�้
า ทรงบอกให้
ทุ
กคนตามเสด็
ไปเล่
นน�้
าด้
วย...ทรงมี
บั
ญชาว่
าให้
ทุ
กคน
เป็
นไก่
ร้
องกระต๊
าก ! กระต๊
าก ! แล้
ววิ่
งขึ้
ไปบนฝั่
งพร้
อมกั
บชู
ไข่
คนละฟอง...
ฝ่
ายศรี
ธนญไชยไม่
รู้
ในกลอุ
บาย แต่
เนื่
องจากเป็
นคนมี
สติ
ปั
ญญาและปฏิ
ภาณ
ไหวพริ
บเฉี
ยบไว ก็
รี
บวิ่
งขึ้
นมาร้
อง
กระโต๊
ก ! กระโต๊
ก ! บอกว่
าตนเป็
นไก่
ตั
วผู้
ออกไข่
ไม่
ได้
 ...ก็
พากั
นสรรเสริ
ญว่
าสติ
ปั
ญญาของศรี
ธนญไชยนั้
นช่
างประเสริ
ฐ 
เป็
นเลิ
ศกว่
าใครในแผ่
นดิ
น และต่
างก็
รู้
สึ
ขบขั
นท่
าทางของศรี
ธนญไชยที่
ไล่
กวดไก่
ตั
วเมี
ยยิ่
งนั
ก จึ
งพากั
นหั
วเราะเฮฮา
สนุ
กสนานไปด้
วย...”
แบบเรี
ยนวิ
ชาภาษาไทยชั้
นประถมปี
ที่
 ๓
         หลั
กสู
ตรปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๑
<
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...124