78
ธั
ญภั
ทร์
วิ
วั
ฒน์
เดชากุ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
แสงดา บั
นสิ
ทธิ
สร้
างสรรค์
ผ้
าฝ้
ายทอมื
อาภรณ์
จากธรรมชาติ
ด้
วยความรั
กและอยู
กั
บธรรมชาติ
กอปรกั
บความคุ
นเคย พบเห็
น และผู
กพั
นกั
บกระบวนการทอผ้
ามาตั
งแต่
เยาว์
วั
นางแสงดา บั
นสิ
ทธิ
หรื
อคุ
ณยายแสงดาแห่
งบ้
านไร่
ไผ่
งาม อำ
�เภอจอมทอง จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
ได้
สร้
างสรรค์
ความงามของธรรมชาติ
ออกมาในผลงาน
“ผ้
าฝ้
ายทอมื
อย้
อมสี
จากสมุ
นไพร”
ถื
อเป็
นผลงานที่
มี
เอกลั
กษณ์
เฉพาะตั
ว ตั้
งแต่
ขั้
นตอนการเลื
อกสรร
การทอ การออกแบบลวดลาย การจั
ดระบบ และการนำ
�เสนอไปบนผื
นผ้
าด้
วยภู
มิ
ปั
ญญาตนเอง ดั
งปณิ
ธานที
ตั
งไว้
อย่
างแน่
วแน่
มั่
นคงว่
“การผลิ
ตงานที่
มี
คุ
ณภาพพิ
ถี
พิ
ถั
นทุ
กขั้
นตอนเท่
านั้
นจึ
งจะอยู่
ได้
และเป็
นที่
ยอมรั
บตลอดไป”
ความงดงาม
และความแปลกใหม่
ในลวดลายของผื
นผ้
าฝ้
ายทอมื
อที่
มาจากความชำ
�นาญ ความทุ่
มเท และความปรารถนาที่
จะพั
ฒนาและ
ยกระดั
บคุ
ณภาพผลงานอย่
างต่
อเนื
อง รวมถึ
งความตั
งใจที
จะส่
งเสริ
มอาชี
พการทอผ้
าให้
แก่
คนในท้
องถิ
น ทำ
�ให้
นางแสงดาเป็
ที่
ยอมรั
บและรู้
จั
กอย่
างกว้
างขวางทั้
งชาวไทยและต่
างประเทศ จนได้
รั
บการยกย่
องให้
เป็
นศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(การทอผ้
า) ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
คุ
ณยายแสงดา บั
นสิ
ทธิ์
เกิ
ดเมื่
อวั
นที่
๑๔ เมษายน
พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่
บ้
านท่
าม่
วง ตำ
�บลสบเตี๊
ยะ อำ
�เภอจอมทอง
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
เป็
นบุ
ตรสาวคนเดี
ยวของนายหมวกและ
นางคำ
�มู
ล คุ
ณยายแสงดาไม่
ได้
เข้
าโรงเรี
ยน แต่
ได้
ฝึ
กฝนเรี
ยน
ด้
วยตนเองกั
บคุ
ณลุ
งจนมี
ความสามารถอ่
านออกเขี
ยนได้
ด้
วยเกิ
ดในครอบครั
วและหมู่
บ้
านที
มี
กี่
ทอผ้
าอยู่
แทบทุ
หลั
งคาเรื
อน ทำ
�ให้
มี
ความคุ้
นเคยและสนใจในการทอผ้
อี
กทั้
งค่
านิ
ยมในท้
องถิ่
นสมั
ยนั้
นที่
ลู
กผู้
หญิ
งทุ
กคนต้
องเก่
เรื่
องนี้
คุ
ณแม่
ของท่
านจึ
งจั
บมื
อสอนให้
ฝึ
กหั
ดทอผ้
ามาตั้
งแต่
อายุ
๕-๖ ปี
และได้
รั
บการสื
บทอดความรู้
จากคุ
ณยายเลี่
ยม
ผู้
ซึ่
งมี
ความชำ
�นาญในการทอผ้
า และย้
อมสี
ผ้
าฝ้
ายด้
วย
สมุ
นไพรแบบโบราณ ได้
กระทำ
�มาเรื
อยๆ จนเกิ
ดความชำ
�นาญ
และพั
ฒนาฝี
มื
อได้
ดี
ยิ
งขึ
น ต่
อมาได้
สมรสกั
บนายดาบมาลั
บั
นสิ
ทธิ
มี
บุ
ตรสาวด้
วยกั
น ๑ คน หลั
งจากแต่
งงานแล้
ว คุ
ณยาย
แสงดาได้
ทำ
�งานเกี่
ยวกั
บการทอผ้
าเล็
กๆ น้
อยๆ สำ
�หรั
ใช้
สอยในครอบครั
ว จึ
งทำ
�ให้
ได้
พั
ฒนาความรู
ความสามารถ
มากขึ
นเรื
อยๆ และเมื่
อเกิ
ดสงครามโลกครั้
งที่
๒ ในยาม
ที่
ผ้
าขาดตลาด คุ
ณยายแสงดาและคุ
ณแม่
ก็
ได้
ริ
เริ่
มทอผ้
ที่
เรี
ยกว่
“ผ้
าเปลื
อกไม้
สี
กากี
เพื่
อใช้
สำ
�หรั
บตั
ชุ
ดข้
าราชการให้
สามี
ใส่
ไปทำ
�งาน และเพื่
อนๆ ของสามี
ในขณะนั้
นได้
ใช้
กี่
สองหลั
งช่
วยกั
นทอกั
บคุ
ณแม่
จนกระทั่
สงครามยุ
ติ
ลง อี
กทั้
งคุ
ณแม่
ชราภาพมากแล้
ว จึ
งมี
เพี
ยง
คุ
ณยายแสงดาที่
ยั
งคงทอผ้
าเรื่
อยมา
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...124