22
ประชาชนนั
บถื
อศาสนาอิ
สลาม เช่
น เขตมี
นบุ
รี
เขตหนองจอก
ได้
รวมตั
วกั
นจั
ดตั
งเป็
นคณะดี
เกร์
ฮู
ลู
ฝึ
กซ้
อมจนมี
ความสามารถ
ในการแสดง นำ
�เสนอเป็
นกิ
จกรรมของโรงเรี
ยนออกแสดง
ในงานและกิ
จกรรมต่
างๆ ทั่
วไป
ความสำ
�คั
ญและคุ
ณค่
าของดี
เกร์
ฮู
ลู
คื
อความงาม
เชิ
งศิ
ลปะ รั
บรู้
ได้
จากความไพเราะของทำ
�นองเพลง จั
งหวะ
ที
สร้
างสรรค์
อย่
างลงตั
วเข้
ากั
บรู
ปแบบการนำ
�เสนอ วิ
ธี
การแสดง
ของนั
กแสดงที
มี
ลั
กษณะโดดเด่
นเฉพาะ การไหว้
ครู
ก่
อนการแสดง
การขั
บร้
องกล่
าวทั
กทายเป็
นการเชื่
อมต่
อระหว่
างนั
กแสดง
กั
บผู้
ชมจนนำ
�ไปสู่
ความบั
นเทิ
ง และความสุ
ขใจสบายอารมณ์
ในด้
านภาพสะท้
อนทางสั
งคมและวั
ฒนธรรมนอกจาก
กิ
จกรรมดี
ๆ ซึ
งเยาวชนได้
มี
โอกาสร่
วมแสดงแล้
ว เนื
อหาสาระ
ของการขั
บร้
องได้
ทำ
�หน้
าที่
ชี้
นำ
�สั
งคมให้
เห็
นคุ
ณความดี
ของ
ศี
ลธรรม การปฏิ
บั
ติ
ตนดี
การรั
กษาธรรมชาติ
สิ่
งแวดล้
อม
การประชาสั
มพั
นธ์
แหล่
งท่
องเที
ยว การอธิ
บายโทษภั
ยของ
ยาเสพติ
ด สิ
งไม่
ดี
งามทั
งหลาย ศิ
ลปะเพลงร้
องดี
เกร์
ฮู
ลู
จึ
งเป็
สื่
อสำ
�คั
ญในการทำ
�หน้
าที่
สร้
างสรรค์
สั
งคมควบคู่
กั
บการสร้
าง
ความสุ
ขทางจิ
ตใจให้
แก่
ผู้
รั
บฟั
งและเข้
าถึ
งเนื้
อหาสาระ
ของการแสดงได้
เป็
นอย่
างดี
บอมอหรื
อหมอไสยศาสตร์
ทำ
�พิ
ธี
ให้
ฝ่
ายตนมี
ชั
ยชนะเหนื
ฝ่
ายตรงข้
าม ส่
วนหลั
กเกณฑ์
การตั
ดสิ
น กรณี
ที
เป็
นการจั
แข่
งขั
นของหน่
วยงาน หรื
อระหว่
างเจ้
าภาพงาน มี
การกำ
�หนด
กรรมการชุ
ดหนึ่
งทำ
�หน้
าที่
ตั
ดสิ
น มี
รางวั
ลมอบให้
แก่
ผู้
ชนะ
เกณฑ์
ที
กำ
�หนดพิ
จารณาด้
านพลั
ง เสี
ยงของนั
กเพลง
ไหวพริ
บปฏิ
ภาณของการประทะคารมของนั
กเพลงคู่
แข่
ความพร้
อมเพรี
ยงเป็
นหนึ่
งเดี
ยวของลู
กคู่
ในการตบมื
การร่
ายมื
อไปตามท่
าทางที่
แต่
ละคณะสร้
างสรรค์
และ
เกณฑ์
อื่
นๆ ตามที่
ตกลงกั
นไว้
ล่
วงหน้
ในปั
จจุ
บั
นศิ
ลปะเพลงร้
องดี
เกร์
ฮู
ลู
เป็
นการแสดง
ที่
ได้
รั
บความสนใจของผู้
คนทั่
วไป โดยเฉพาะการแสดงของ
เยาวชนที่
ร่
วมแสดง ทั
งทำ
�หน้
าที่
เป็
นนั
กเพลง ขั
บร้
องนำ
การเป็
นนั
กดนตรี
บรรเลงเครื่
องดนตรี
ให้
จั
งหวะแก่
วง และที่
โดดเด่
นอย่
างมากคื
อการร่
วมเป็
นลู
กคู่
สร้
างความสนุ
และเร้
าใจให้
แก่
การแสดงอย่
างมาก มี
คณะดี
เกร์
ฮู
ลู
จำ
�นวนมาก
ที่
เปิ
ดโอกาสให้
เยาวชนมี
โอกาสเข้
าร่
วมการแสดง มี
นั
กเรี
ยน
ของโรงเรี
ยนต่
างๆ ที่
รวมตั
วเป็
นคณะออกแสดงตามงานหรื
กิ
จกรรมทางสั
งคมที
จั
ดขึ
น และแพร่
กระจายไปยั
งจั
งหวั
ดอื
นๆ
ที่
ใช้
ภาษามลายู
รวมถึ
งกรุ
งเทพมหานครซึ่
งเป็
นย่
านที่
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...124