17
กรกฎาคม-กั
นยายน ๒๕๕๖
ศิ
ลปะเพลงร้
อง
ศิ
ลปะเพลงร้
อง มี
ลั
กษณะเด่
นอยู่
ที่
การเปล่
งเสี
ยง
ขั
บหรื
อร้
องออกมา การขั
บร้
องเมื่
อเปล่
งเสี
ยงออกมาแล้
วมี
ความสั
มพั
นธ์
อย่
างน้
อย ๓ อย่
างคื
อ ทำ
�นอง จั
งหวะ และ
เนื
อคำ
� การเข้
าถึ
งเพลงหรื
อดนตรี
ในความสั
มพั
นธ์
ทั้
งสาม
เป็
นกลไกสำ
�คั
ญต่
อการนำ
�เสนอให้
ผู้
ฟั
งเกิ
ดความรู้
สึ
ก นึ
ก คิ
และจิ
นตนาการไปตามสาระ ทำ
�นองเพลงที่
มี
ความเรี
ยบง่
าย
ขนาดความยาวที
ไม่
ยาวนั
ก การดำ
�เนิ
นทำ
�นองมี
สภาวะ
ซ้ำ
�วนโดยเปลี่
ยนเนื้
อคำ
� ลั
กษณะที่
กล่
าวนี้
เป็
นแนวของ
เพลงร้
องพื้
นบ้
าน เพลงแนวพื้
นบ้
านยั
งคงมี
ปรากฏอยู่
ใน
ชุ
มชน หรื
อกลุ
มสั
งคมทั
วไปในทุ
กภู
มิ
ภาคของไทย เช่
นเดี
ยวกั
ในกลุ่
มวั
ฒนธรรมไทยมุ
สลิ
ม จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
แถบจั
งหวั
ดปั
ตตานี
นราธิ
วาส และยะลาที่
มี
ศิ
ลปะเพลงร้
อง
เรี
ยกว่
“ดี
เกร์
ฮู
ลู
ซึ่
งได้
รั
บความนิ
ยมและมี
บทบาทสำ
�คั
อย่
างมากในวั
ฒนธรรมของชาวไทยมุ
สลิ
“ดี
เกร์
ฮู
ลู
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...124