20
การที่
กล่
าวว่
าดี
เกร์
ฮู
ลู
เป็
นศิ
ลปะเพลงร้
อง
มี
เหตุ
ผลเพราะในวงแสดงไม่
มี
เครื่
องดนตรี
ประเภทดำ
�เนิ
ทำ
�นอง บทบาทการแสดงจึ
งมุ่
งเน้
นไปที่
นั
กเพลงซึ่
งทำ
�หน้
าที
เป็
นแม่
เพลง คื
อเป็
นต้
นเสี
ยงในการเลื
อกนำ
�เพลงร้
อง
มี
บทเพลงที
กำ
�หนดไว้
แล้
ว บางเพลงเป็
นเพลงที
ใช้
ภาษาไทย
แล้
วนำ
�มาแปลงคำ
�เป็
นภาษามลายู
และเพลงที
ใช้
ภาษามลายู
แล้
วแปลงคำ
�เป็
นภาษาไทย ดี
เกร์
ฮู
ลู
มี
ลั
กษณะเด่
นประการหนึ
คื
อการปรั
บตั
วให้
เข้
ากั
บสื่
อเทคโนโลยี
การนำ
�เพลงไทย
สมั
ยนิ
ยมมาขั
บร้
องตามรู
ปแบบของดี
เกร์
ฮู
ลู
หลายเพลงที่
มี
การนำ
�เพลงไทยลู
กทุ
ง เพลงไทยสากล มาแปลงด้
วยภาษามลายู
เช่
น เพลงนกแล คุ
ณลำ
�ไย หรื
อเพลงตามกระแสนิ
ยมทั่
วไป
ทำ
�นองเพลงที่
เป็
นรู
ปแบบของการขั
บร้
องดี
เกร์
ฮู
ลู
นั
กเพลงนำ
�มาเริ่
มต้
นขั
บร้
องแล้
วด้
นเนื้
อคำ
�ในลั
กษณะ
ปฏิ
ภาณกวี
ระหว่
างนั
กเพลง พรรณนาสถานการณ์
เรื
องราวต่
างๆ
เกี่
ยวกั
บสั
งคมและวั
ฒนธรรม เป็
นการให้
ความรู้
แก่
ประชาชน
เช่
น บอกกล่
าวข่
าวสารบ้
านเมื
อง การขั
บยานพาหนะ
อย่
างไม่
ประมาท เป็
นต้
น บางครั้
งเป็
นการผลั
ดเปลี่
ยนกั
ระหว่
างแม่
เพลง หลายครั้
งที่
นั
กเพลงตั้
งเรื่
องตามที่
นั
กเพลง
บางท่
านแต่
งเนื้
อร้
องขึ้
นใหม่
แล้
วนำ
�เสนอเรื่
องราวหรื
เหตุ
การณ์
ที
เกิ
ดขึ
น เช่
น เพลงโอ้
ชุ
มพร กล่
าวถึ
งเรื
องราวพายุ
เกย์
ซึ่
งเป็
นวาตภั
ยที
เกิ
ดขึ้
นเมื่
อราว ๒๐ ปี
ก่
อน เพลงมารั
กกั
กล่
าวถึ
งความรั
กความสามั
คคี
ของหมู
คนไทย เพลงยาเสพติ
กล่
าวถึ
งภั
ยอั
นตรายที่
เกิ
ดขึ้
นจากการเสพยาและผิ
ดกฎหมาย
การรณรงค์
กิ
จกรรมทางสั
งคม รั
กสิ
งแวดล้
อม ฯลฯ ส่
วนคำ
�ว่
แม่
เพลงนี้
ในภาคใต้
เรี
ยกนั
กเพลงซึ่
งทำ
�หน้
าที่
เป็
นต้
นเสี
ยง
ต้
นเพลง นำ
�เพลง ใช้
เรี
ยกทั
งชายและหญิ
ง แตกต่
างจากภาคอื
ที่
ใช้
แยกเป็
นพ่
อเพลง และแม่
เพลง
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...124