13
กรกฎาคม-กั
นยายน ๒๕๕๖
ในการแสดงแต่
ละครั้
งคณะกรรมการจะกราบ
บั
งคมทู
ลให้
ทรงทราบถึ
งกระแสผู้
ชมและขอพระราชเสาวนี
ย์
ทรงเลื
อกตอนที
จะแสดงในปี
ต่
อไป โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็
การแสดง “ชุ
ดศึ
กมั
ยราพย์
” สำ
�หรั
บการแสดงชุ
ดนี้
มี
เนื้
อเรื่
อง
ที่
เพิ
มขึ้
นต่
างจากทั้
งสองตอนที่
ผ่
านมา จึ
งได้
มี
การสร้
าง
ฉากใหม่
เพิ
มขึ
นอี
ก เพราะต้
องการแสดงให้
เห็
นถึ
งความยิ
งใหญ่
ตามเนื
อเรื
อง ในการแสดงตอนนี
เป็
นตอนที
ทศกั
ณฐ์
ใช้
ให้
มั
ยราพย์
ผู้
เป็
นหลานไปทำ
�ศึ
กกั
บพระราม มั
ยราพย์
ได้
ไป
หุ
งสรรพยาเพื่
อใช้
สะกดทั
พพระราม และจั
บพระรามไปขั
งไว้
ที่
เมื
องบาดาล พิ
เภกทู
ลว่
าพระรามมี
เคราะห์
ร้
าย หนุ
มานจึ
รั
บอาสาเนรมิ
ตรกายให้
ใหญ่
อมพลั
บพลาเพื
อป้
องกั
พระราม มั
ยราพย์
ลอบมาสะกดทั
พจั
บพระรามไป หนุ
มาน
จึ
งติ
ดตามหาพระราม โดยผ่
านด่
านต่
างๆ ได้
แก่
ด่
านภู
เขา
กระทบกั
น ด่
านยุ
ง และด่
านมั
จฉานุ
ซึ่
งเป็
นบุ
ตรของหนุ
มาน
หนุ
มานพบนางพิ
รากวน และเข้
าไปสั
งหารมั
ยราพย์
นำ
�พระรามกลั
บสู
พลั
บพลา คณะกรรมการได้
ประชุ
มออกแบบ
แนวคิ
ดของฉากและเทคนิ
ค โดยเฉพาะฉากมั
ยราพย์
หุ
งสรรพยา ที
ต้
องบั
งเกิ
ดของวิ
เศษต่
างๆ ขึ
นในกะทะ ฉาก
หนุ
มานอมพลั
บพลา ที
ต้
องออกแบบหนุ
มานตั
วใหญ่
ขนาดเท่
ตึ
ก ๓ ชั้
น และแบ่
งเป็
นส่
วนเพื่
อนำ
�เข้
ามาประกอบในเวที
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย และเพิ
มเทคนิ
คโดยการทำ
ให้
หนุ
มาน ลื
มตา อ้
าปากได้
จนเป็
นที่
ตื่
นเต้
นของผู้
ชม
และมี
ประดิ
ษฐ์
ดอกบั
วหลวงขนาดใหญ่
เพื่
อใช้
เป็
นฉาก
สระมั
จฉานุ
โดยสมาชิ
กมู
ลนิ
ธิ
ส่
งเสริ
มศิ
ลปาชี
พฯ นั
บกว่
๕๐๐ ดอก อี
กทั
งการเปลี่
ยนฉากที่
รวดเร็
วและการออกแบบ
การแสดงตามท้
องเรื
อง การแสดงโขนชุ
ดศึ
กมั
ยราพย์
ประสบความสำ
�เร็
จเป็
นอย่
างดี
จนบั
ตรการแสดงเต็
มทุ
กรอบ
และมี
การเรี
ยกร้
องให้
เพิ่
มรอบแสดงอี
ภาพ ๑-๔ การแสดงโขน ชุ
ด"ศึ
กมั
ยราพย์
"
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...124