มรดกวั
ฒนธรรม
สถาบั
นวั
ฒนธรรมศึ
กษา สวธ.
70
สิ่
งควรรู
กั
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม”
พู
ดถึ
ง “มรดกโลก” หลายคนร้
องอ๋
อ!
แล้
ว “มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม” ล่
มาทำ
�ความรู้
จั
กกั
นสั
กหน่
อยดี
กว่
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม” กั
“มรดกโลก” ไม่
เหมื
อนกั
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม” เน้
แนวทางปฏิ
บั
ติ
การแสดงออก ทั
กษะ องค์
ความรู้
ความเชื
อ ฯลฯ ของชุ
มชน กลุ
มคน หรื
อในบางกรณี
ปั
จเจกบุ
คคล ที่
ส่
งผ่
านและสื
บทอดจากรุ่
นสู่
รุ่
หรื
ออี
กนั
ยหนึ่
ง คื
อ วั
ฒนธรรมที่
ยั
งมี
ชี
วิ
ต ส่
วน
“มรดกโลก” เน้
นโบราณสถานหรื
ออุ
ทยานแห่
งชาติ
ที่
ทรงคุ
ณค่
าโดดเด่
นเป็
นสากล ในแง่
มุ
มของ
ประวั
ติ
ศาสตร์
ศิ
ลปะ หรื
อวิ
ทยาศาสตร์
เป็
นสำ
�คั
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม” กั
“มรดกทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
เหมื
อนกั
นไหม
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม” เป็
นศั
พท์
ที่
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมแปลและนิ
ยามขึ้
จากอนุ
สั
ญญาว่
าด้
วยการสงวนรั
กษามรดก
ทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
(Convention for
the Safeguarding of the Intangible cultural
Heritage) ของยู
เนสโก ที่
มุ่
งส่
งเสริ
มการตระหนั
ถึ
งคุ
ณค่
าอั
นโดดเด่
น ยกย่
ององค์
ความรู้
และ
ภู
มิ
ปั
ญญาของบรรพบุ
รุ
ษ ส่
ง เสริ
มศั
กดิ์
ศรี
ทางวั
ฒนธรรม และเอกลั
กษณ์
ของกลุ่
มชนที่
มี
อยู่
ทั่
วประเทศ แต่
ศั
พท์
คำ
�ว่
า ”มรดกทางวั
ฒนธรรม
ที่
จั
บต้
องไม่
ได้
” อาจจะเข้
าใจยากและไม่
คุ้
นเคย
ในประเทศไทย คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
จึ
งมี
มติ
เมื่
อวั
นที่
๓๑ สิ
งหาคม ๒๕๕๒ ให้
ใช้
คำ
�ว่
“มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม”
ประเทศไทยเตรี
ยมเข้
าร่
วมเป็
นภาคี
อนุ
สั
ญญาว่
าด้
วยการสงวนรั
กษามรดก
ทางวั
ฒนธรรมที
จั
บต้
องไม่
ได้
คณะรั
ฐมนตรี
ได้
มี
มติ
เมื่
อวั
นที่
๔ มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๖ เห็
นชอบให้
ประเทศไทยเข้
าเป็
นภาคี
อนุ
สั
ญญาว่
าด้
วยการสงวนรั
กษามรดกวั
ฒนธรรม
ที่
จั
บต้
องไม่
ได้
เมื่
อรั
ฐสภาให้
ความเห็
นชอบ
อนุ
สั
ญญาแล้
ว ขณะนี้
อยู่
ระหว่
างการนำ
�เสนอ
รั
ฐสภาให้
ความเห็
นชอบ และดำ
�เนิ
นวิ
ธี
การ
ทางการทู
ตต่
อไป
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...124