74
ราชการและเข้
ารั
บราชการเป็
นครู
ตรี
ในปี
พ.ศ. ๒๕๐๖
ต่
อมาได้
โอนย้
ายเป็
นครู
ผู้
สอนนาฏศิ
ลป์
ไทยในสาขาโขนยั
กษ์
ของวิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป โดยได้
รั
บมอบหมายให้
สอนภาคทฤษฎี
อาทิ
เช่
น วิ
ชาเพลงหน้
าพาทย์
วิ
ชาสี
และลั
กษณะหั
วโขน
และวิ
ชาบุ
คคลสำ
�คั
ญในวงการนาฏศิ
ลป์
ไทย สำ
�หรั
บใน
ภาคปฏิ
บั
ติ
ครู
จตุ
พรได้
สอนกระบวนท่
ารำ
�ของยั
กษ์
โดยทั่
วไปแล้
ว ในสมั
ยนั้
นความรู้
ด้
านนาฏศิ
ลป์
ไม่
นิ
ยม
จดบั
นทึ
กเป็
นลายลั
กษณ์
อั
กษรไว้
มี
เพี
ยงแต่
การถ่
ายทอด
ปากเปล่
าจากความทรงจำ
�ของรุ่
นหนึ่
งไปสู่
รุ่
นหนึ่
ง อี
กทั้
ระยะเวลาอาจทำ
�ให้
ความทรงจำ
�คลาดเคลื่
อน ด้
วยเหตุ
นี้
เอง
ครู
จตุ
พรจึ
งริ
เริ่
มเขี
ยน “คู่
มื
อการฝึ
กหั
ดโขนเบื้
องต้
นและ
แม่
ท่
ายั
กษ์
” และหนั
งสื
อ “เพลงหน้
าพาทย์
” โดยเฉพาะ
เล่
มหลั
งนี้
ได้
อธิ
บายเพลงหน้
าพาทย์
ในมุ
มมองของ
ผู้
แสดงโขนไว้
อย่
างชั
ดเจน ถื
อเป็
นก้
าวแรกที่
เชื่
อมโยง
ความรู้
ด้
านดนตรี
ไทยและนาฏศิ
ลป์
โขนเข้
าด้
วยกั
น ตำ
�รา
วิ
ชาการทั้
ง ๒ เล่
มของครู
จตุ
พรมี
ประโยชน์
ต่
อการเรี
ยน
การสอนของวิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป์
ทุ
กแห่
งและบุ
คคลทั
วไปอี
กด้
วย
นอกจากนี้
ครู
ยั
งได้
เขี
ยนเรื่
อง “รามเกี
ยรติ์
ร้
อยแก้
ว” ตี
พิ
มพ์
ลงในวารสารวิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลปสุ
โขทั
ยทุ
กเดื
อน
ด้
ว ย ค ว า ม เ ป็
น เ ลิ
ศ ใ น บ ท บ า ท โ ข น ยั
ก ษ์
ครู
จตุ
พรจึ
งได้
รั
บมอบหมายให้
ถวายการสอนโขนแด่
สมเด็
จพระบรมโอรสาธิ
ราช สยามมกุ
ฏราชกุ
มาร ในบท
ของวิ
รุ
ญจำ
�บั
ง เมื่
อครั้
นทรงศึ
กษา ณ โรงเรี
ยนจิ
ตรลดา
นั
บว่
าเป็
นเกี
ยรติ
แก่
วงศ์
ตระกู
ลอย่
างยิ
ง นอกจากนี
ท่
านยั
งได้
มี
โอกาสแสดงหน้
าที่
ประทั
บหลายครั้
ง ไม่
ว่
าจะแสดงเป็
ทศกั
ณฐ์
ณ โรงละครแห่
งชาติ
แสดงเป็
นมั
ยราพณ์
ณ พระที่
นั่
งจั
กรี
มหาปราสาท หรื
อ แสดงเป็
นพระพิ
ราพ
ณ หอประชุ
มธรรมศาสตร์
แ ล ะ เ ป็
น อี
ก ค รั้
ง ห นึ่
ง ที่
ค รู
จ ตุ
พ ร ไ ด้
รั
พระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณจากพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
พระองค์
โปรดเกล้
าโปรดกระหม่
อมให้
กรมศิ
ลปากร ทำ
�การ
คั
ดเลื
อกศิ
ลปิ
นที่
มี
ความสามารถฝ่
ายพระ ๕ คน และศิ
ลปิ
ฝ่
ายยั
กษ์
๗ คน ให้
เข้
ารั
บการต่
อท่
ารำ
� “เพลงองค์
พระพิ
ราพ”
จากนายรงภั
กดี
(เจี
ยร จารุ
จรณ) ถื
อเป็
นเพลงหน้
าพาทย์
ชั้
นสู
งสุ
ด ในพระราชพิ
ธี
พระราชทานครอบประธานพิ
ธี
ไหว้
ครู
โขน-ละคร ณ ศาลาดุ
สิ
ดาลั
ย พระตำ
�หนั
กจิ
ตรลดารโหฐาน
ในวั
นที่
๒๕ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ นั
บว่
าเป็
นความสำ
�เร็
ทางด้
านนาฏศิ
ลป์
ไทยและเกี
ยรติ
ประวั
ติ
สู
งสุ
ดในชี
วิ
เพราะผู้
ที่
ได้
รั
บการต่
อเพลงหน้
าพาทย์
เพลงนี้
จะต้
องเป็
ผู้
มี
ความรู้
ความสามารถ ความเชี่
ยวชาญในนาฏศิ
ลป์
ไทย
เป็
นอย่
างดี
และที่
สำ
�คั
ญจะต้
องเป็
นที่
ไว้
วางใจจากครู
ผู้
ใหญ่
เป็
นพิ
เศษอี
กด้
วย
ครู
จตุ
พรได้
เข้
าสู่
สายงานบริ
หารด้
วยตำ
�แหน่
หั
วหน้
าหมวดโขนวิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป์
ในปี
พ.ศ. ๒๕๑๐
ทำ
�หน้
าที่
ควบคุ
มดู
แลการ เรี
ยนการสอน ตลอดจน
การปฏิ
บั
ติ
งานของหมวดโขนทั
งหมด นอกจากนี
ยั
งมี
ส่
วนร่
วม
ในการดำ
�เนิ
นงานการแสดงของหมวดโขน ไม่
ว่
าจะเป็
การคั
ดเลื
อกตั
วแสดง การกำ
�กั
บบท เวที
และการแสดง
รวมถึ
งประสานงานการแสดงต่
างๆ เป็
นอย่
างดี
ครู
จตุ
พร
มิ
ได้
เชี่
ยวชาญด้
านการแสดงบทยั
กษ์
เพี
ยงอย่
างเดี
ยว
ท่
านยั
งได้
แสดงบทอื่
นๆด้
วย อาทิ
เช่
น เป็
นม้
าอุ
ปการ
ในการแสดงโขนตอนปล่
อยม้
าอุ
ปการ แสดงเป็
นหลวิ
ชั
ในการแสดงละครเรื่
องหลวิ
ชั
ยคาวี
และแสดงเป็
นเสนาไทย
ในละครเรื่
องขุ
นช้
างขุ
นแผน ตอนพระไวยแตกทั
พ ซึ่
งสร้
าง
ความประทั
บใจให้
แก่
ผู้
ชมและสร้
างชื่
อเสี
ยงไม่
น้
อยไปกว่
การแสดงในบทบาทยั
กษ์
เลย อี
กทั้
ง ด้
วยอุ
ปนิ
สั
ยที่
ใส่
ใจ
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...124