9
กรกฎาคม-กั
นยายน ๒๕๕๖
การแสดงโขน ชุ
ด"ศึ
กพรหมาศ"
หนุ
มานไปเอาเขาสรรพยามาแก้
พระลั
กษณ์
ให้
ฟื้
นคื
น ฉาก
ที่
เด่
นที่
สุ
ดคื
อฉากพระอิ
นทร์
ทรงช้
างเอราวั
ณ และหนุ
มาน
หั
กคอช้
างเอราวั
ณขาดลง ซึ
งช้
างเอราวั
ณได้
ถู
กสร้
างอย่
างงดงาม
โดยอาจารย์
สุ
ดสาคร นั
บเป็
นฉากที่
ทุ
กคนกล่
าวถึ
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...124