4
วั
ฒนธ รม
เรา -แต่
บรรพกาล
มี
ผู
กล่
าวไว้
ว่
า เกี่
ยวกั
บเรื่
องอาหารนั้
น โดยพื้
นฐาน 
แรกเริ่
มในสั
งคมบุ
รพกาล  มนุ
ษย์
สมั
ยก่
อนประวั
ติ
ศาสตร์
ต่
างต้
องกิ
นสิ่
งที่
มี
ในท้
องถิ่
นภู
มิ
ประเทศนั้
น ๆ ไม่
ว่
าสั
ตว์
พื
ชผั
กผลไม้
 และต้
องอาศั
ยความสามารถในการเก็
บ ล่
เพาะปลู
ก รวมทั้
งต้
องรู
วิ
ธี
แปรรู
ปและถนอมรั
กษาวั
ตถุ
ดิ
เหล่
านั้
นไว้
ให้
มี
กิ
นไปได้
นาน ๆ ในยามขาดแคลน
สิ่
งเหล่
านี้
เมื่
อผ่
านการสั่
งสม ลองผิ
ดลองถู
ก ตลอด 
จนพั
ฒนาเป็
นเวลานานเข้
า ก็
กลายเป็
น “วั
ฒนธรรม” 
ด้
านอาหาร ซึ่
งท�
ำให้
พอจะเห็
นความแตกต่
างของแต่
ละ
ชุ
มชน ท่
ามกลางความเหมื
อนกั
นของบริ
บทพื้
นที่
นั้
นได้
บ้
าง
ดิ
นแดนประเทศไทยปั
จจุ
บั
นมี
ภู
มิ
ประเทศหลายแบบ 
เรื่
องจากปก
กฤช เหลื
อลมั
ภาพ :
 วิ
จิ
ตต์
 แซ่
เฮ้
ง, บุ
ญกิ
จ สุ
ทธิ
ญาณานนท์
อาหารไทย
โภชนาภิ
วั
ตน์
จากอดี
ตสู่
ปั
จจุ
บั
❀ ❀ ❀
ทั้
งคาบสมุ
ทร ที่
ราบลุ
ม ที่
สู
งสลั
บภู
เขา และที่
ราบสู
ง 
ขนาดใหญ่
 จึ
งมี
ความหลากหลายของพื
ชพั
นธุ
และสั
ตว์
ค่
อนข้
างมาก หลั
กฐานโบราณคดี
ที่
ขุ
ดพบในภาคเหนื
อแถบ
แม่
ฮ่
องสอน ภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อแถบขอนแก่
อุ
ดรธานี
 ภาคกลางแถบชลบุ
รี
 กาญจนบุ
รี
 และภาคใต้
แถบกระบี่
 สุ
ราษฎร์
ธานี
 ท�
ำให้
เราทราบว่
า คนสมั
ยก่
อน
ประวั
ติ
ศาสตร์
ตั้
งแต่
เมื่
อ ๑๐,๐๐๐ ปี
จนถึ
ง ๒,๐๐๐ ปี
ก่
อน
ก็
กิ
นข้
าวและเผื
อกมั
นเหมื
อนกั
บเราทุ
กวั
นนี้
  มี
ทั้
งข้
าว 
เมล็
ดป้
อมคล้
ายข้
าวดอย และข้
าวเมล็
ดยาว ซึ่
งนั
กโบราณคดี
ยั
งไม่
อาจระบุ
ได้
ว่
าเป็
นข้
าวเหนี
ยวหรื
อข้
าวเจ้
า แต่
แน่
ใจ 
ได้
ว่
ามี
การปลู
กข้
าวมานานหลายพั
นปี
  ถึ
งขนาดมี
การ 
เขี
ยนรู
ปนาข้
าวไว้
เป็
นภาพเขี
ยนสี
แดงบนผนั
งเพิ
งผาหิ
นที่
อุ
บลราชธานี
เลยที
เดี
ยว
>
มะแขว่
นต�
ำกั
บปลากรอบ เกลื
อ และพริ
กไทย 
น่
าจะให้
รสชาติ
ใกล้
เคี
ยงกั
บน�้
ำพริ
กก้
นครั
ว 
ของชาวอุ
ษาคเนย์
ยุ
คดึ
กด�
ำบรรพ์
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...124