6
วั
ฒนธ รม
เรื
อส�
ำเภาโปรตุ
เกสคงน�
ำ “พริ
กเทศ”
เข้
ามาในอยุ
ธยาช่
วงรั
ชกาลสมเด็
จพระเอกาทศรถ 
ส่
วนเครื่
องเทศมุ
สลิ
ม เช่
น อบเชย ยี่
หร่
จั
นทน์
เทศ ฯลฯ นั้
น เริ่
มเป็
นที่
คุ้
นเคยของ
ราชส�
ำนั
กสยามที่
ติ
ดต่
อและได้
รั
บอิ
ทธิ
พล
มุ
สลิ
มเปอร์
เซี
ยมาก่
อนหน้
าแล้
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...124