เมื่
อวั
นที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สำ
�นั
กงาน
ทรั
พย์
สิ
นส่
วนพระมหากษั
ตริ
ย์
นางพิ
มพ์
รวี
วั
ฒนวรางกู
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ได้
นำ
�เงิ
นจำ
�นวน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้
กั
บท่
านผู
หญิ
งจรุ
งจิ
ตต์
ที
ขะระ ผู
ช่
วย
เลขาธิ
การมู
ลนิ
ธิ
ส่
งเสริ
มศิ
ลปาชี
พ ในสมเด็
จพระนางเจ้
าฯ
พระบรมราชิ
นี
นาถ ประธานคณะกรรมการอำ
�นวยการจั
ดการ
แสดงโขน เพื
อสนั
บสนุ
นการจั
ดกา รแสดง โขนตาม
พระราชเสาวนี
ย์
ของสมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถ
ในชุ
ดศึ
กกุ
มภกรรณ ตอน "โมกขศั
กดิ์
" ซึ่
งกำ
�หนดจะจั
ในระหว่
างวั
นที่
๘ พ.ย. - ๕ ธ.ค. ๒๕๕๖ ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) จั
ดงานแถลงข่
าว
รายการ “ทอฟ้
าผ้
าไทย” ปี
๒ เพื่
อเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
พระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถ รวมทั้
งส่
งเสริ
มการอนุ
รั
กษ์
สื
บสานและเผยแพร่
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม ด้
านผ้
าไทย
ให้
เป็
นที่
รู้
จั
กอย่
างแพร่
หลาย โดยรั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวง
วั
ฒนธรรม ประธานบอร์
ด อสมท. และที่
ปรึ
กษาสำ
�นั
ราชเลขาธิ
การ ร่
วมแถลงข่
าว พร้
อมเปิ
ดตั
วผู้
เข้
าแข่
งขั
น และ
ชมการแสดงแบบเสื้
อที่
ตั
ดเย็
บจากผ้
าไทย โดยนางแบบและ
นั
กแสดงชื
อดั
ง อาทิ
แพนเค้
ก เขมนิ
จ อนั
นดา เอเวอร์
ริ
งแฮม
หญิ
ง (รฐา โพธิ์
งาม) เป็
นต้
น เมื่
อวั
นที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ศู
นย์
การค้
าเซ็
นทรั
ลพลาซา ลาดพร้
าว
วั
นสุ
นทรภู
ตรงกั
บวั
นที
๒๖ มิ
ถุ
นายน ของทุ
กปี
โดยในปี
นี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) ได้
จั
ดงาน
“วั
นสุ
นทรภู
ครู
กวี
ไทย”
เพื
อรำ
�ลึ
กถึ
ง “สุ
นทรภู
” หรื
อ พระสุ
นทรโวหาร (ภู
)
ผู้
ที่
ได้
รั
บการยกย่
องให้
เป็
นกวี
เอกของโลก เป็
นผู้
มี
คุ
ณู
ปการ
ต่
อวงการภาษาและวรรณกรรมไทย และผลงานวรรณกรรม
ของท่
านยั
งได้
รั
บการแปลเป็
นภาษาต่
างๆมากมาย นายสนธยา
คุ
ณปลี้
ม รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม เป็
นประธาน
พิ
ธี
เปิ
ดงาน “วั
นสุ
นทรภู
ครู
กวี
ไทย” และได้
กล่
าวถึ
งการจั
ดงาน
ในครั้
งนี้
ว่
า “งานนี้
จั
ดขึ้
นเพื่
อให้
อนุ
ชนรุ่
นหลั
งได้
รำ
�ลึ
กนึ
กถึ
บุ
คคลสำ
�คั
ญของชาติ
ที่
เป็
นแบบอย่
างในการประพั
นธ์
บทกลอน บทกวี
ต่
างๆ ที่
ถื
อว่
าเป็
นบรมครู
ของกวี
ไทย และ
หวั
งให้
เด็
กและเยาวชน เห็
นถึ
งคุ
ณค่
าของวรรณคดี
และ
วรรณกรรมไทย และนำ
�ความรู
ที
ได้
รั
บไปพั
ฒนาทั
กษะการฟั
การพู
ด การอ่
าน และการเขี
ยน ต่
อไป”
สวธ.มอบเงิ
นสนั
บสนุ
นการจั
ดแสดงโขนพระราชทาน
ตามพระราชเสาวนี
ย์
ของสมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ
รายการ “ทอฟ้
าผ้
าไทย” ปี
สวธ. จั
ดงาน “วั
นสุ
นทรภู่
ครู
กวี
ไทย”
งาน
“วั
นสุ
นทรภู่
ครู
กวี
ไทย”
ได้
เปิ
ดโอกาส
ให้
เด็
กและเยาวชน จากบ้
านราชวิ
ถี
โรงเรี
ยนประชาบดี
(บ้
านนนทภู
มิ
) โรงเรี
ยนมั
ธยมสั
งคี
ตวิ
ทยา โรงเรี
ยนสามเสนนอก
(ประชาราษฎร์
อนุ
กู
ล) และโรงเรี
ยนเตรี
ยมอุ
ดมศึ
กษา
พั
ฒนาการ รั
ชดา จำ
�นวนรวมกว่
า ๕๐๐ คน ได้
เข้
าเรี
ยนรู้
และชมการแสดงหุ่
นในหลากหลายรู
ปแบบผ่
านการเล่
าเรื่
อง
พระอภั
ยมณี
ผลงานชิ้
นเอกของสุ
นทรภู่
นอกจากนั้
นแล้
เด็
กๆ ยั
งได้
ร่
วมทำ
�การประดิ
ษฐ์
หุ่
นมื
ออี
กด้
วย
115
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124