Page 9 - Culture4-2017 วารสารวัฒนธรรม ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
P. 9

ภาพ ๑ นักท่องเที่ยวได้ลง
                                                แปลงนาปลูกข้าวร่วมกับชาวบ้าน
                                                เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับ
                                                ความนิยมในการท่องเที่ยว
                                                เชิงวัฒนธรรม
                                                ภาพ ๒ ชาวไทยใหญ่ บ้านผาบ่อง
                                                จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท�าบุญ
                                                ตักบาตรร่วมกับนักท่องเที่ยว
                                                นับเป็นกิจกรรมรับอรุณที่ปรากฏ
                                                อยู่ในเกือบทุกชุมชน
                                                ภาพ ๓ หลายเรือนหลาย
                                                โฮมสเตย์จัดเครื่องเรือนได้
                                                น่าพักและสะอาดสะอ้าน


      ๒

      ๓
                                                ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐  7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14