Page 5 - Culture4-2017 วารสารวัฒนธรรม ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
P. 5

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


      ๒๒  บันเทิงศิลป์

          สะล้อ ซอ ปิน ดนตรีพื้นบ้านเมืองน่าน
      ๓๐  ชั้นเชิงช่าง
          แพรวา...เส้นสายลายผ้าสะท้อนตัวตน
      ๓๘  สืบสาวเล่าเรื่อง
          สุธน มโนราห์ หนทางพิสูจน์รัก
          กาลเวลาพิสูจน์คุณค่า
      ๔๖  กีฬา การละเล่น                                    ๒๒
          ตีโพน เมืองพัทลุง
          วิถีแห่งกลองท้องถิ่นใต้
      ๕๔  ประเพณี                        สยามศิลปิน
          แห่ต้นผึ้ง หอผึ้ง ถึงปราสาทผึ้ง
          สืบสานพิธีกรรมบูชาพระพุทธเจ้า            ๗๘  ศิลปินแห่งชาติ
      ๖๒  จักรวาลทัศน์                         ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินนักถ่ายภาพขาวด�า
          ดอนปู่ตา พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหมู่บ้านอีสาน    ๘๔  เชิดชูปูชนีย
      ๗๐  ภาษาและหนังสือ                        ประกิต (จิตร) บัวบุศย์ ครูผู้สร้าง ครูผู้ให้ แก่แผ่นดิน
          ภาษามานิ (ซาไก)                   ๙๐  พื้นบ้านพื้นเมือง
                                        รถอีแต๋น แรงบันดาลใจจากท้องทุ่งกสิกรรม
                                    โลกวัฒนธรรม                                    ๙๖  แผ่นดินเดียว
                                        ปาเต บาแก็ต
                                    ๑๐๒ มองผ่านหนามเตย
                                        พรจากฟ้า พรแห่งความสุข
                                        จากบทเพลงพระราชนิพนธ์
                                    ๑๐๖ วัฒนธรรมวิพากษ์
                                        เที่ยววัฒนธรรมไทย ผ่านสายตา ‘มาเรีย ณ ไกลบ้าน’
                                    ๑๑๒ นิทัศน์วัฒนธรรม
                                        หมู่บ้านหัตถกรรมตีมีดพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
             ๕๔               ๗๘          แห่งบ้านอรัญญิก

                                                ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐  3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10