Page 10 - Culture4-2017 วารสารวัฒนธรรม ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
P. 10

ภาพ ๑ ชุมชนริมแม่น�้าของ
                                               ภาคกลาง มีแม่ค้าพายเรือมา
                                               เทียบเกยท่ากันถึงชานเรือน
                                               ภาพ ๒ ความงดงามของศิลปะ
                                               พื้นบ้าน เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
                                               ในการท่องเที่ยวชุมชนชนบท
                                               (สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์ ภาพ)
                                               ภาพ ๓ สมาชิกบนเรือน ทักทาย
                                               เป็นกันเองอย่างแจ่มใส      ๑
     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15