Page 4 - Culture4-2017 วารสารวัฒนธรรม ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
P. 4

วารสารราย ๓ เดือน
                                        ฉบับที่ ๔
                                        ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐
                                        ISSN 0857-3727
                                                    ๔

                                     เรื่องจากปก


                                     ๔   ท่องเที่ยวชุมชน บนเส้นทางเรียนรู้

                                     ปกิณกะ


                                     ๑   บทบรรณาธิการ
                                     ๑๒๐ เปิดอ่าน
      จากปก                             ๑๒๒ วัฒนธรรมปริทรรศน์
      บ้านนาป่าปงเปียง อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
      ภาพ : สมสง่า ยาบ้านแป้ง     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9