Page 10 - Culture3-2017
P. 10

จักเป็นเส้นแล้วสานเป็นงานศิลป์        งานจักสานเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทย
     ในทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเป็นเครื่องใช้ไม้สอย และเครื่องตกแต่งบ้านเรือน
     โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น อาทิ ไม้ไผ่ หวาย ย่านลิเภา กก
     กระจูด ใบตาล ใบลาน ใบมะพร้าว ก้านมะพร้าว และผักตบชวา                  แจกันย่านลิเภา
     เป็นต้น มีรูปแบบและลวดลายเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันตามแต่วัสดุ              ตกแต่งด้วยเงิน
     และรสนิยมในความงามของผู้คนแต่ละท้องที่
        สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยว่างาน
     หัตถศิลป์อันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเหล่านี้จะเสื่อมสูญ จึงทรงมี
     พระราชด�าริให้ส่งเสริมงานจักสาน รักษารูปแบบและลวดลายดั้งเดิม

     อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นไว้ ด้วยการจัดหาครูช่างฝีมือ
     มาสอนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบและคุณภาพที่ดีขึ้น
        โครงการจักสานป่านศรนารายณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ นับเป็น
     ก้าวแรกของการส่งเสริมงานจักสานอย่างจริงจัง พระองค์ทรงมี
     พระราชด�าริให้น�าป่านศรนารายณ์ซึ่งเป็นวัชพืชที่ไม่เกิดประโยชน์
     ในท้องที่หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี มาประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตถกรรม             กระเป๋าไม้ไผ่สานลายขิด
                                                 ประดับด้วยทองค�า
     ต่าง ๆ เช่น กระเป๋าถือ หมวก พัด รองเท้าแตะ และของใช้อื่น ๆ               เพชรและพลอย
     เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เพิ่มเติม
        ย่านลิเภา กล่องย่านลิเภาของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม-
     ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งมีอายุกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว แต่ยัง ประณีตของฝีมือช่าง จึงมีพระราชด�าริให้อนุรักษ์ฟื้นฟูงานจักสาน
     มีสภาพสมบูรณ์ ท�าให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรง ย่านลิเภา อันเป็นงานหัตถศิลป์ของชาวนครศรีธรรมราชมาแต่อดีต
     สนพระราชหฤทัยในความคงทนของย่านลิเภาและความละเอียด ที่ก�าลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
                                  เมื่อพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
                               อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ

                               พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗
                               ทอดพระเนตรเห็นต้นย่านลิเภาขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าจังหวัดนราธิวาส
                               จึงมีพระราชด�าริให้ตั้งกลุ่มจักสานย่านลิเภาที่จังหวัดนี้เป็นแห่งแรก
                               และทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดหาครูจากนครศรีธรรมราชมาเป็น
                               ผู้สอน ทรงส่งเสริมและฟื้นฟูงานจักสานย่านลิเภาให้มีความประณีต
                               และพัฒนาให้มีรูปแบบที่งดงามยิ่งขึ้น และยังทรงส่งเสริมให้ราษฎร
                               ปลูกย่านลิเภาคืนให้แก่ธรรมชาติ เพื่อให้ท้องถิ่นมีทรัพยากรเป็น
                               วัตถุดิบไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
                                  จักสานเส้นไม้ไผ่ลายขิด ลวดลายซับซ้อนต่าง ๆ ของลายขิด
                               จักสานด้วยเส้นไม้ไผ่ที่เล็กละเอียด นับเป็นงานช่างฝีมือชั้นสูง
                               ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านของท้องถิ่นภาคอีสานที่ใกล้จะสูญหายไป
                               เนื่องจากเหลือผู้ที่มีฝีมือในการจักสานเพียงครอบครัวเดียวที่อ�าเภอ     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15