Page 7 - Culture3-2017
P. 7

เรื่องจากปก

                                             นันทนา ปรมานุศิษฏ์ เรื่อง
                                        สถาบันสิริกิติ์ และกองบรรณาธิการ ภาพ

                  อัคราภิรักษศิลปิน
                         แห่งศิลปาชีพ


                  “เอกองค์อัคราภิรักษ์      ผู้พิทักษ์ศิลปะไทย

               เลื่องชื่อระบือไกล         ชาวโลกได้ประจักษ์จินต์
               พระองค์ทรงสร้างสาน         มวลผลงานหัตถศิลป์

               ทั่วแคว้นแดนแผ่นดิน         จากพื้นถิ่นทั่วผืนไทย
               ให้เป็นสมบัติชาติ          ที่สามารถภาคภูมิใจ

               มรดกอันยิ่งใหญ่           สืบทอดไปชั่วกาลนาน”                                          ประพันธ์โดย นายประภัสสร เสวิกุล
                                     ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
         หัตถศิลป์ประจ�าชาติอันล�้าค่าของแต่ละภูมิภาค ยังคงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้ผู้คนทั้งโลกได้ชื่นชม ก็ด้วย
      สายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
      บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักในคุณค่าความงดงามของงานหัตถศิลป์ไทย ทรงท�านุบ�ารุง ฟื้นฟูงานศิลปะที่แทบจะสูญสิ้นให้กลับมา
      สร้างคุณค่าให้แก่ชาวไทยทั้งปวง อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติศิลป์แห่งแผ่นดิน และสร้างอาชีพให้กับชาวไทย ดังค�าว่า “ศิลปาชีพ”
         เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
      ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราช-
      กรณียกิจนานัปการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา สร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนามรดกทางศิลปะของแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรือง
      อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยและชาติบ้านเมือง
      คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีมติถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” อันมีความหมายว่า “ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษา
      งานศิลปะ” ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

                                               กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐  5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12