Page 5 - Culture3-2017
P. 5

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม             สยามศิลปิน


      ๑๘ บันเทิงศิลป์                 ๗๒ ศิลปินแห่งชาติ

          แคน                       ครูค�าสอน สระทอง ผู้สร้างสรรค์ลายวิจิตรบนผืนแพรวา
          เสียงของลมหายใจและจิตวิญญาณลูกอีสาน    ๘๐ เชิดชูปูชนีย
      ๒๖ ชั้นเชิงช่าง                    สุวัฒน์ วรดิลก นักคิด นักเขียน ศิลปินวรรณศิลป์แห่งชาติ
          หัวโขน ศิลปะชั้นสูงแห่งอุษาคเนย์      ๘๖ พื้นบ้านพื้นเมือง
      ๓๔ สืบสาวเล่าเรื่อง                  ครูเผือน สืบศิลป์สอดสานย่านลิเภา
          พระพุทธสิหิงค์ งามจริงด้วยศรัทธา
      ๔๒ กีฬา การละเล่น
          ชักเย่อเกวียนพระบาท
          สืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรม
      ๕๐ ประเพณี
          สายพิรุณแห่งศรัทธา
          พิธีกรรมขอฝนของคนไทย
      ๕๖ จักรวาลทัศน์
          ไม้ใหญ่ มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ
      ๖๔ ภาษาและหนังสือ
          อักษรธรรมอีสาน
                                     ๓๔                ๒๖                                      โลกวัฒนธรรม                                      ๙๒  แผ่นดินเดียว
                                         ส�าเภา - ก�าปั่น
                                         นาวาแห่งย่านสมุทรอุษาคเนย์
                                      ๑๐๐ มองผ่านหนามเตย
                                         คุณทองแดง The Inspirations
                                      ๑๐๖ วัฒนธรรมวิพากษ์
                                         รู้เท่าทันวัฒนธรรมพันทาง
                                         ในสังคมไทยยุค ๔.๐
                               ๗๒      ๑๑๔ นิทัศน์วัฒนธรรม

                                         ยลจิตรกรรมล�้าค่า ที่วัดคงคาราม
                                               กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐  3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10