กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
1
บทบรรณาธิ
การ
เจ้
าของ
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
ด�
ำเนิ
นการโดย
ส�
ำนั
กนวั
ตกรรมทางวั
ฒนธรรม
บรรณาธิ
การ
นางปริ
ศนา
พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
ล  
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ผู้
ช่
วยบรรณาธิ
การ
นางวิ
ไล 
วิ
ทยานารถไพศาล
นายกฤษฎา 
คงคะจั
นทร์
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
กองบรรณาธิ
การ
นางยุ
พา
ทวี
วั
ฒนะกิ
จบวร  
ผู้
อ�
ำนวยการส�
ำนั
กนวั
ตกรรมทางวั
ฒนธรรม
นางสาวกิ่
งทอง มหาพรไพศาล
นางสาวเยาวนิ
ศ เต็
งไตรรั
ตน์
นายชุ
มศั
กดิ์
หรั่
งฉายา
นายมณฑล 
ยิ่
งยวด
นางสาวสิ
ริ
วิ
ภา ขุ
นเอม
นางสาวธนพร 
สิ
งห์
นวล
นายศาตนั
นท์
จั
นทร์
วิ
บู
ลย์
นายสุ
วิ
จั
กขณ์
บวรธรรมทั
ศน์
ฝ่
ายจั
ดพิ
มพ์
นางพิ
มพ์
รวี
วั
ฒนวรางกู
นางปนั
ดดา 
น้
อยฉายา
ฝ่
ายกฎหมาย
นางสาวสดใส 
จ�
ำเนี
ยรกุ
 ท่
านที่
ประสงค์
จะน�
ำข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใด ๆ ในวารสารวั
ฒนธรรม
ไปเผยแพร่
 กรุ
ณาติ
ดต่
อประสานกั
บบรรณาธิ
การหรื
อนั
กเขี
ยนท่
านนั้
น ๆ 
โดยตรง   ข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใด ๆ ที่
ตี
พิ
มพ์
เผยแพร่
ในวารสาร 
วั
ฒนธรรม ฉบั
บนี้
 เป็
นความคิ
ดเห็
นเฉพาะตั
วของผู
เขี
ยน คณะผู
จั
ดท�
ไม่
จ�
ำเป็
นต้
องเห็
นด้
วยและไม่
มี
ข้
อผู
กพั
นกั
บกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมแต่
อย่
างใด   หากท่
านมี
ความประสงค์
จะส่
งบทความ เรื่
องสั้
น สารคดี
บทกวี
 ทรรศนะ ปกิ
ณกะ ภาพข่
าว หรื
อกิ
จกรรมอื่
นใดเกี่
ยวกั
บงาน 
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมต่
าง ๆ รวมทั้
งท่
านที่
ต้
องการให้
ข้
อเสนอแนะหรื
อส่
ข่
าวสารเพื่
อการเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
 กรุ
ณาส่
งถึ
กองบรรณาธิ
การวารสารวั
ฒนธรรม
ส�
ำนั
กนวั
ตกรรมทางวั
ฒนธรรม กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เลขที่
 ๑๔  ถนนเที
ยมร่
วมมิ
ตร เขตห้
วยขวาง 
กรุ
งเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศั
พท์
๐-๒๒๔๗-๐๐๒๘ ต่
อ ๑๒๐๘-๙
E-mail:
Facebook:
 DCP กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
Website:
ผู้
จั
ดท�
บริ
ษั
ทวิ
ริ
ยะธุ
รกิ
จ จ�
ำกั
พิ
มพ์
ที่
โรงพิ
มพ์
ชุ
มนุ
มสหกรณ์
การเกษตรแห่
งประเทศไทย จ�
ำกั
วั
ฒนธ รม
วารสารวั
ฒนธรรม จั
ดพิ
มพ์
เพื่
อการเผยแพร่
ห้
ามจ�
ำหน่
าย
ลายคนมั
กจะพู
ดว่
า “การเริ่
มต้
นนั
บหนึ่
ง” ในการกระท�
ำสิ่
งใด นั
บเป็
นเรื่
องที่
ยากที่
สุ
ด  แต่
ส�
ำหรั
บคนท�
วารสาร “วั
ฒนธรรม” แล้
ว กลั
บรู้
สึ
กว่
าเล่
มที่
สองช่
างยากกว่
าเล่
มแรก  
หลั
งจากที่
ได้
ออกวารสารไปฉบั
บแรกก็
มี
เสี
ยงตอบรั
บที่
ดี
เข้
ามามากมาย จึ
งเป็
นเหตุ
ให้
ที
มงานต้
อง
พยายามท�
ำให้
ดี
ไม่
น้
อยไปกว่
าฉบั
บแรก  เนื้
อหาสาระโดยส่
วนใหญ่
ยั
งคงเป็
นเรื่
องมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
และการสะท้
อนถึ
งความหลากหลายของวั
ฒนธรรมในแง่
มุ
มต่
าง ๆ เพื่
อให้
ท่
านผู
อ่
านได้
รั
บอรรถรสจากการอ่
าน
มากยิ่
งขึ้
น 
ส�
ำหรั
บการเปิ
ดพื้
นที่
ในวารสาร เพื่
อให้
ทุ
กท่
านได้
เข้
ามามี
ส่
วนร่
วมในการน�
ำเสนอเนื้
อหาสาระทาง
วั
ฒนธรรม การสะท้
อนมุ
มมอง เพื่
อการพั
ฒนาและสร้
างสรรค์
 ตลอดจนการฝากข่
าวประชาสั
มพั
นธ์
กิ
จกรรม
ทางวั
ฒนธรรมนั้
น ปรากฏว่
ามี
ผู
สนใจมากพอสมควร  ฉบั
บนี้
จึ
งมี
ข่
าวจากท่
านผู
อ่
านมาลง  ส�
ำหรั
บบทความที่
ท่
านได้
กรุ
ณาส่
งมาคงจะทยอยน�
ำออกเผยแพร่
ในฉบั
บต่
อ ๆ ไปค่
หน่
วยงานหรื
อบุ
คคลที่
สนใจจะขอรั
บวารสาร “วั
ฒนธรรม” เรายั
งคงยิ
นดี
ที่
จะมอบให้
เช่
นเดิ
ม แต่
มี
ข้
อแม้
ว่
าจะต้
องน�
ำไปใช้
ให้
เกิ
ดประโยชน์
จริ
ง ๆ  โดยติ
ดต่
อเข้
ามาได้
ที่
 email: dcp_journal@hotmail.com หรื
อ 
ตามที่
อยู่
ข้
างท้
ายนี้
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...124