2
วั
ฒนธ รม
เก็
บสี
ด้
วยแสง
ดอกเข้
าพรรษา
ดอกไม้
ป่
าวงศ์
ขิ
เครื่
องบู
ชาส�
าคั
ของงานตั
กบาตรดอกไม้
เนื่
องในเทศกาลเข้
าพรรษา
ที่
วั
ดพระพุ
ทธบาท สระบุ
รี
ภาพ : วิ
จิ
ตต์
 แซ่
เฮ้
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...124