Page 3 - Culture3-2017
P. 3

เจ้าของ
                                            • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

                                              กระทรวงวัฒนธรรม
      อัคราภิรักษศิลปินแห่งศิลปาชีพ
                                            บรรณาธิการ
         งานหัตถศิลป์ถิ่นไทย มีชื่อเสียงขจรไกลถึงความประณีตวิจิตร ความอ่อนช้อยงดงาม  • นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
      เป็นงานศิลป์ที่เปี่ยมด้วยประโยชน์ใช้สอย ทั้งผ้าไหมที่พลิ้วไหว เครื่องทองลงยาลวดลายโบราณ  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
      งานจักสานย่านลิเภา ต่างกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้อีกครั้งก็เนื่องด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ผู้ช่วยบรรณาธิการ
      ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จากการเสด็จไปทรงเยี่ยม  • นางสุนันทา มิตรงาม
      พสกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรเห็นทุกข์สุขทั้งสิ้นในการครองชีพของราษฎร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

      อีกทั้งทรงพบว่าราษฎรไทยมีฝีมือเป็นเลิศทางหัตถกรรมหลายชนิดสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ  • นางสาวทัศชล เทพก�าปนาท
      สมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติชาติสืบไป พระองค์จึงทรงทุ่มเทพระวิริยะ อุตสาหะ และ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
      พระราชทานทรัพย์มาส่งเสริมงานหัตถกรรมแก่ราษฎร และยังได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริม  • นายประดิษฐ์ โปซิว
                                              รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
      ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
         ศูนย์ศิลปาชีพ เป็นแหล่งก�าเนิดให้งานศิลป์แห่งแผ่นดินได้รับการฟื้นฟูหัตถกรรม  กองบรรณาธิการ
      แบบไทยโบราณซึ่งก�าลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลากลับมาแพร่หลาย อีกทั้งยังได้ยกระดับ  • นางกุลยา เรือนทองดี
      การครองชีพของราษฎรให้อยู่ดีมีสุข วารสารวัฒนธรรม ฉบับอัคราภิรักษศิลปินแห่งศิลปาชีพ  เลขานุการกรม
      ขอพาผู้อ่านเปิดประตูสู่ศูนย์ศิลปาชีพ สัมผัสการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่เกิดจากสองมือ  • นางสาวเยาวนิศ เต็งไตรรัตน์
                                            •
      อันเชี่ยวชาญงานช่างที่อยู่ในจิตวิญญาณของคนไทย และพบกับบทสัมภาษณ์ของแม่ค�าสอน  • นางสาวกิ่งทอง มหาพรไพศาล
                                              นายชุมศักดิ์ หรั่งฉายา
      สระทอง ศิลปินแห่งชาติ ผู้เนรมิตเส้นไหมให้กลายเป็นแพรวาลายวิจิตร และครูเผือน คงเอียง  • นายมณฑล ยิ่งยวด
      ผู้สานงานศิลป์ย่านลิเภา ที่บอกเล่าถึงพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  • นางสาวธนพร สิงห์นวล
      ในรัชกาลที่ ๙                                • นายศาตนันท์ จันทร์วิบูลย์
                                            • นายเอกสิทธิ์ กนกผกา

         ร่วมภาคภูมิใจในสมบัติศิลป์แห่งแผ่นดินไทย พร้อม ๆ กับเปิดใจรับวัฒนธรรม ฝ่ายกฎหมาย

      จากเพื่อนบ้านอย่างรู้เท่าทัน พบกับมิติวัฒนธรรมอย่างรอบด้านได้ในวารสารวัฒนธรรม  • นางสาวสดใส จ�าเนียรกุล

                                            ฝ่ายจัดพิมพ์

                                  พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร • นางปนัดดา น้อยฉายา
                                            ผู้จัดท�า
                                            • บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จ�ากัด

      [ ท่านที่ประสงค์น�าข้อเขียนหรือบทความใด ๆ ในวารสารวัฒนธรรมไปเผยแพร่ กรุณาติดต่อประสานกับ
      กองบรรณาธิการหรือนักเขียนท่านนั้น ๆ โดยตรง ข้อเขียนหรือบทความใด ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร พิมพ์ที่
      วัฒนธรรมฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู้เขียน คณะผู้จัดท�าไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีข้อผูกพัน  • โรงพิมพ์ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
      กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแต่อย่างใด หากท่านมีความประสงค์จะส่งข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรม
      ต่าง ๆ รวมทั้งท่านที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ หรือส่งข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรุณาส่งถึง  วารสารวัฒนธรรม
      กองบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร  จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ห้ามจ�าหน่าย
      เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๒๐๘-๙ Facebook : วารสารวัฒนธรรม
      กรมส่งเสริมวัฒนธรรม Website : culture.go.th ]

                                               กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐  1
   1   2   3   4   5   6   7   8