นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๓ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 6

6
ในประเทศไทยมี
เครื่
องมื
อเครื่
องใช ้
ที่
เป ็
งานศิ
ลปหั
ตถกรรมเป็
นจ�
ำนวนมาก แต่
เดิ
มการสร้
างงาน
ศิ
ลปหั
ตถกรรมโดยเฉพาะศิ
ลปหั
ตถกรรมพื้
นบ้
านนั้
น ท�
ำเพื่
ใช้
สอยในครั
วเรื
อน ต่
อมาจึ
งเกิ
ดการแลกเปลี่
ยนซื้
อขาย
จนกลายเป็
นอาชี
พของกลุ่
มชนและชุ
มชนในที่
สุ
ศิ
ลปะจึ
งเป็
นอาชี
พ หรื
อ อาชี
พที่
ใช้
ศิ
ลปะ ศิ
ลปะ
ในที่
นี้
หมายถึ
ง ศิ
ลปะที่
เกิ
ดจากการฝึ
กฝนจนมี
ความช�
ำนาญ
และสร้
างความงามขึ้
นจากสั
ญชาติ
ญาณของมนุ
ษย์
ศิ
ลปะ
ลั
กษณะนี้
อาจเรี
ยกว่
า ศิ
ลปะพื้
นบ้
าน หรื
อศิ
ลปะชาวบ้
าน
ซึ่
งเป็
นศิ
ลปะของกลุ
มชนที่
สร้
างขึ้
นตามขนบประเพณี
และ
วั
ฒนธรรมท้
องถิ่
น ในประเทศไทยศิ
ลปะลั
กษณะนี้
มี
อยู
ทั่
วทุ
กหนทุ
กแห่
ง ทั้
งที่
ท�
ำเพื่
อใช้
สอยในชี
วิ
ตประจ�
ำวั
นและ
แลกเปลี่
ยนซื
อขายในชุ
มชนของตน งานศิ
ลปะพื้
นบ้
านในอดี
มั
กท�
ำเพื่
อแลกเปลี่
ยนกั
นในชุ
มชน ไม่
ได้
ท�
ำเป็
นอาชี
พ ต่
อมา
เมื
อประชากรเพิ่
มมากขึ้
นระบบแลกเปลี่
ยนปั
จจั
ยในการด�
ำรงชี
จึ
งพั
ฒนามาเป็
นการซื้
อขาย
ในปี
พ.ศ.๒๕๑๙ สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ ทรงมองเห็
นศั
กยภาพด้
านศิ
ลปะ
โดยเฉพาะด้
านศิ
ลปหั
ตถกรรมของชาวไร่
ชาวนาซึ่
งเป็
ประชาชนส่
วนใหญ่
ของประเทศที่
สามารถสร้
างรายได้
เสริ
จากอาชี
พหลั
กได้
จึ
งทรงก่
อตั้
ง มู
ลนิ
ธิ
ส่
งเสริ
มศิ
ลปาชี
ในสมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถขึ้
นเมื่
อวั
นที่
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๙ เพื่
อช่
วยเหลื
อราษฎรที่
ยากจน
ในชนบท โดยส่
งเสริ
มอาชี
พอื่
น เพื่
อให้
มี
รายได้
เพิ่
มขึ้
มู
ลนิ
ธิ
ส่
งเสริ
มศิ
ลปาชี
พฯ มี
บทบาทอย่
างส�
ำคั
ญในการช่
วย
ส่
งเสริ
มให้
งานศิ
ลปหั
ตถกรรมที่
ถู
กละเลยมาช้
านานให้
กลั
บมา
ได้
รั
บความสนใจและรื้
อฟื
นองค์
ความรู
ของช่
างด้
านต่
างๆ
ให้
กลั
บมี
ความส�
ำคั
ญและเห็
นคุ
ณค่
าภู
มิ
ปั
ญญาของช่
าง
ปั
จจุ
บั
นมู
ลนิ
ธิ
ส่
งเสริ
มศิ
ลปาชี
พฯ มี
ศู
นย์
ศิ
ลปาชี
พิ
เศษ เพื่
อส่
งเสริ
มงานศิ
ลปหั
ตถกรรมในภู
มิ
ภาคต่
างๆ ถึ
๑๑ ศู
นย์
เช่
น ศู
นย์
ศิ
ลปาชี
พพิ
เศษบ้
านกุ
ดนาขาม จั
งหวั
สกลนคร ศู
นย์
ศิ
ลปาชี
พพิ
เศษบ้
านห้
วยเดื่
อ จั
งหวั
ดแม่
ฮ่
องสอน
ศู
นย์
ศิ
ลปาชี
พพิ
เศษบ้
านแม่
ต�๋
ำ จั
งหวั
ดล�
ำปาง ศู
นย์
ศิ
ลปาชี
พิ
เศษส่
งเสริ
มงานศิ
ลปหั
ตถกรรมมากมายหลายประเภท
เช่
น งานถั
กทอเครื่
องปั
นดิ
นเผา เครื่
องจั
กสาน เครื
องเงิ
งานแกะสลั
ก งานเหล่
านี้
เป็
นภู
มิ
ปั
ญญาพื้
นบ้
านของกลุ
มชนต่
างๆ
ที่
รื้
อฟื้
นขึ้
นมาอี
กครั้
I,II,1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...122
Powered by FlippingBook