นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๓ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page II

โลกเราหรื
อชี
วิ
ตเรานั้
น มั
นมี
หลายเหลี่
ยม
หลายมุ
ม หลายแง
เราจะมองไปในแง
ไหนก็
ได
สิ่
งต
างๆ ที่
มั
นอยู
รอบตั
วเรานั้
นมั
นมี
ทั้
งดี
ทั้
งเสี
ป
ญญานั
นทภิ
กขุ
ภาพ
: สมสง
า ยาบ
านแป
วั
ดพระสิ
งห
วรมหาวิ
หาร
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม
I 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...122
Powered by FlippingBook